Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Qëllimi i trajnimit:

Në klimën e sotme të pasigurt ekonomike, profesionistët duhet të sigurojnë që vendimet e tyre të biznesit janë të bazuara në analizën e saktë faktike. Ky trajnim hyrës, largon misterin e statistikave në mënyrë që ju mund të analizoni të dhënat tuaja me qartësi dhe saktësi. Duke vlerësuar të dhënat, përdorur mjetet dhe teknikat e provuara statistikore të biznesit, ju mësoni për t’i bërë efektive vendimet biznesore të bazuara në dëshmi. Trajnimi është përgatitur për personat e interesuar në përmirësimin e procesit të tyre të vendim-marrjes, duke përfshirë drejtuesit, menaxherët e projekteve dhe analistë të biznesit. Supozohet përvoja me Excel në një nivel fillestar. Njohuria paraprake, në statistikë apo në analizë të dhënave, nuk është e nevojshme.

Përmbajtja e trajnimit:

 • Hyrje në Metoda Statistikore
 • Menaxhimi i Vendimeve në situata të pasigurta
 • Vlerësimi i rezultateve të mundshme
 • Planifikimin e një strategjie të biznesit duke përdorur tabelat vendim-marrëse
 • Përfitimi nga përparësitë konkurruese
 • Mbështetja e vendimeve me të dhëna të vlefshme
 • Shfrytëzimin efektiv të teknikave matëse
 • Mbrojtja e vendimeve
 • Përfitimi nga fuqia e shpërndarjeve
 • Shtytje e vendimit tuaj përmes testeve statistikore
 • Marrje e një vendimi të informuar nga nën-grupet
 • Verifikimi i vendimit
 • Vlerësimi i përmirësimeve të performancës
 • Duke iu përgjigjur pyetjeve të biznesit nëpër Sondazhe
 • Mbledhjen e të dhënave kuptimplotë
 • Maksimizimin e integritetit të të dhënave tuaja
 • përmes mostrave të bazuara në probabilitet
 • Duke i shmangur gabimet e zakonshme në marrjen e mostrave
 • Sigurimi i të dhënave solide
 • Njohja e trendëve me teknika te fuqishme parashikimi
 • Vlerësimin e modelit që parashikon më së miri të dhënat tuaja
 • Parashikimi i zhvillimit te biznesit
 • Rafinimi i parashikimit tuaj
 • Prezantimin e të dhënave dhe Konkluzioneve me saktësi
 • Lokalizimi saktë i lëkundjeve statistikorë
 • Përgatitja e rezultateve për prezantime

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

 • Të mbështetni vendimet që i merrni në biznes përmes teknikave të dëshmuara statistikore
 • Të menaxhoni rastet e papritura dhe rreziqet për të përmirësuar strategjitë e biznesit
 • Optimizoni vendimet e juaja duke aplikuar matje dhe testime të të dhënave
 • Aplikoni teknika të hulumtimit që të vlerësoni të dhënat në mënyre efikase
 • Përgatitni organizatën për ndryshime në trende në të ardhmen përmes metodave parashikuese statistikore
 • Prezantoni informata me saktësi dhe qartësi

Kohëzgjatja: 16 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/