Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Trajnimin dhe Certifikimin për Adminstrator të Ndërtersave të Banimit në Bashkpronësi

Trajnimi përmban këto module: Modulet Bazike te trajnimit – 36 ore:

  • Korniza ligjore për Ndërtesat ne Bashkëpronësi – 10 ore,
  • Punët operative te Administrimit dhe mirëmbajtjes – 11 ore,
  • Financat – 8 ore,
  • Njohuri bazike ne TI – 7 ore.

Moduli i Avancimit – 8 ore:

  • Përvoja te ndryshme te administrimit te suksesshëm – 3 ore,
  • Zhvillimet e reja ne fushe (materialet, softuerët e ndryshëm dhe teknologjia për ofrimin e shërbimeve 24 oreshe dhe te avancuara) – 4 ore,
  • Ndryshimet ne legjislacion relevant, nëse ka – 1 ore.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/