Zyrtar për shitje

RRETH KURSIT

Ky kualifikim të pajisë me shkathtësitë praktike dhe njohuritë për të kuptuar dhe zbatuar me sukses procesin e shitjes

KUJT I DEDIKOHET

Zyrtarëve të cilët posa kanë filluar të merren me shitje dhe procesin e menaxhimit të shitjeve

KOHËZGJATJA : 40 orë

MODULET E PËRFSHIRA

  • Sistemi i shitjes
  • Përsosmëria e kujdesit ndaj konsumatorit
  • Negociatat në shitje
  • Aftësitë e prezantimit në shitje
  • Tendencat në marketing
  • Power Point (Rregullat e Prezantimit me Power Point)

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/