GIS for Society

Qëllimi i trajnimit:

 • Qëllim primar i këtij trajnimi mbetet definimi i nocionit të të dhënanve gjeo-hapësinore, krijimi praktik dhe përdorimi i tyre.
 • Zhvillimi i njohurive për krijimin e modeleve konceptuale, logjike dhe fizike në kuadër të të dhënave gjeo-hapësinore, do të arrihet përgjatë trajnimit.
 • Modelet bazë të të dhënave gjeo-hapësinore do të shpjegohen dhe ushtrohen praktikisht me softuerë të ndryshëm që bazohen në logjikën GIS (Geographic Information System).
 • Me anë të këtij trajnimi synohet që pjesëmarrësi pas trajnimit të jetë në gjendje për modelime të ndryshme të të dhënave gjeo-hapësinore sipas kërkesave të ndryshme.
 • Analizat hapësinore dhe përpilimi i produkteve të ndryshme hartografike poashtu do të përfshihen në këtë trajnim.

 

Përmbajtja:

Geomedia Professional

 • Puna me të dhënat Vektor dhe Raster.
 • Krijim dhe modelim i shtresave tematike.
 • Të dhënat gjeo-hapësinore (Spatial Data) dhe të dhënat jo gjeo-hapësinore (Non-Spatial data).
 • Analiza hapësinore.
 • Përgaditja e hartës tematike për printim

Quantum GIS

 • Shkarkimi dhe rregullimi i parametrave për punë në QGIS.
 • Puna me sistemet referente të koordinatave.
 • Skedarët SHAPE; krijimi dhe editimi i tyre.
 • Përdorimi i Pluggins të ndryshëm në kuadër të QGIS.
 • Simbolizimi dhe kategorizimi i të dhënave gjeo-hapësinore.
 • Të dhënat raster dhe përdorimi i tyre.
 • Gjeo-vizualizim i dukurive natyrore dhe/ose shoqërore
 • Analizat hapësinore .
 • Formatet e të dhënave gjeo-hapësinore dhe lidhja me Google Earth.
 • Modelimi dhe printimi i hartave tematike

ArcGIS/ArcCatalog

 • Krijimi i bazës së të dhënave gjeo-hapësinore (Spatial Database/Geodatabase).
 • Zhvillimi i grupeve të të dhënave vektor (datasets).
 • Krijimi i të dhënave raster në trajtë mozaiku.
 • Zhvillim i domenëve dhe sub-domenëve për të dhënat gjeo-hapësinore.
 • Vendosja (Upload) e të dhënave vektor dhe raster në bazën e të dhënave gjeo-hapësinore.
 • Krijimi i relacioneve mes shtresave tematike në bazën e të dhënave gjeo-hapësinore.

Rezultatet e pritshme:

Në fund të këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Të njohin konceptet e sistemit të Informacionit Gjeografik dhe të dhënave gjeo-hapësinore
 • Të njohin gjeo-modelimin dhe sistemet e koordinatave
 • Të përdorin softuerët: Geomedia Professional, QuantumGIS dhe ArcGIS/ArcCatalog
 • Të krijojnë shtresa tematike
 • Të përdorin të dhënat Vektor dhe Raster
 • Të simbolizojnë dhe kategorizojnë të dhëna gje-hapësinore
 • Të aplikojnë analiza hapësinore në funksion të infrastrukturës dhe shoqërisë
 • Të krijojnë produkte të ndryshme hartografike

 Kohëzgjatja: 12 orë

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/