Procedurat doganore

JU DO TË MËSONI TË

 • Dalloni tri funksionet e doganës
 • Numëroni tri fazat e zhdoganimit
 • Njiheni me DUD-in dhe procedurat lidhur me të
 • Kuptoni procedurat doganore në lidhje me metodat e vlerësimit
 • Procedurat për operimin e depos doganore
 • Kuptoni normat tarifore dhe të hyrat doganore
 • Dalloni dy grupet e akcizave
 • Kalkuloni TVSH-në
 • Përdorni TARIK-un
 • Numëroni 13 inkotermet
 • Numëroni elementet e doganës
 • Numëroni llojet e doganave sipas teorisë ekonomike

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Të mësoni për procedurat doganore të aplikueshme në Kosovë.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Procedurat doganore import/eksport
 • Tri funksionet e doganës
 • Tri fazat e zhdoganimit
 • DUD (dokumenti unik doganor) dhe elementet që e përbëjnë
 • Regjimet doganore
 • Metodat e vlerësimit
 • Procedura e mallit në eksport
 • Procedura doganore në transit
 • Procedurat e mallit të udhëtarit në kufi
 • Procedurat me ndikim ekonomik
 • Depoja doganore dhe kriteret për të operuar një depo doganore
 • Normat tarifore dhe të hyrat doganore
 • Taksat Doganore
 • Taksat e Akcizës
 • TVSH-ja te mallrat e importuara
 • Korniza ligjore
 • Tarifa doganore e Kosovës (TARIK-u)
 • Elementet e shmangieve doganore
 • Inkotermat
 • Elementet e doganës
 • Llojet e doganave në teorinë ekonomike

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/