Riorganizimi i detyrave me MS Office

Riorganizimi i detyrave me MS Office

Duke përdore veglat që ofron MS Office, të bëhet riorganizimi i detyrave dhe të rritet produktiviteti i menaxhereve dhe udhëheqësve. Ky trajnim i dedikohet Drejtoreve, Menaxhereve, koordinatoreve dhe udhëheqësve te ekipeve.

Ju do të mësoni

 • Krahasimin e versioneve të ndryshme të MS Office
 • Integrimin me Cloud
 • Marrjen e dokumenteve nga SkyDrive (Office Drive)
 • Vazhdueshmërinë me tema
 • Navigimin dhe formatizimet ne tekst duke përdor stilet
 • Menaxhimin e dokumenteve me seksione
 • Krijimin e seksioneve të përshtatura
 • Zbatimin e Autotekstit
 • Punën me building block organizer
 • Manipulimin me vegla për grafikë
 • Krijimin e hiperlidhjeve dhe TOC
 • Menaxhimin e versioneve të ndryshme të dokumenteve
 • Navigimin në fletë të punës me shorkate
 • Personalizimin e ribonit
 • Veglën Autofill dhe Flash Fill
 • Aplikimin e referencave dhe emërtimin e rangut
 • Funksionet logjike
 • Formatizimin e kushtëzuar
 • Analizën e të dhënave me grafikone të avancuara
 • Ndryshimin e grafikut duke larguar kategori të të dhënave
 • Letrat dhe e-mailat në seri
 • Punën me pamje të ndryshme të Power Point
 • Menaxhimin e prezantimeve të mëdha me seksione
 • Editimin e sllajdeve me MS Word
 • Lidhjen e kutive të tekstit
 • Veglën Smart Art
 • Paketimin e prezantimeve

Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Punojnë raporte profesionale
 • Analizojnë të dhënat financiare dhe të bëjnë parashikime
 • Të prezantojnë raportet, analizat dhe parashikimet për biznes
 • Shkurtojnë kohën e punës dhe të rrisin produktivitetin

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/