Hulumtime dhe inovacione

Konferenca Ndërkombëtare

UBT STATS

Zyra dhe qendra hulumtimi

Media & Events

Media dhe Evente

The Institute for Foreign Languages

International Conference

Programs

Services

Shërbime

Programet

Alumni

Në proces të akreditimit

Arkitekturë

Programet Baçelor

Arti dhe Mediat Digjitale

Dizajn i Integruar

Infermieri

Inxhinieri e Energjisë

Inxhinieri e Ndërtimit

Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

Juridik

Media dhe Komunikim

Menaxhim i Mekatronikës

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

Shkenca Politike

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

Sistemet e Informacionit

Teknik i Anesteziologjisë

Teknik i Radiologjisë

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

E Drejta Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare

E Drejta Civile dhe Pronës

Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

Farmaci

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Programet Master

Ligj, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

Media dhe Komunikim

Menaxhim i Mekatronikës

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Politika Publike dhe Menaxhim

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

Shkenca Politike

Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

Sistemet e Informacionit

Stomatologji

Studimi

Programet PhD

Shërbimet Studentore

Asistenca Financiare

Shërbim këshillëdhënës

Studentët Aktual

Diplomimi

Politika dhe rregullat e Studimeve

Studimet jashtë vendit

Studentët e Rinjë

Mbështetje dhe këshilla

Programet

Studentët ndërkombëtarë

Alumni

Bachelor Programs

Agriculture and Envirovmental Engineering

Anesthesiology Technician

Architecture and Spatial Planning

Art and Digital Media

Computer Science and Engineering

Construction Engineering and Infrastructure

Energy Engineering

Food Science and Biotechnology

Information Systems

Integrated Design

Law

Management, Business and Economics

Mechatronics Management

Media and Communication

Modern Music, Digital Production and Management

Nursing

Political Science

Radiology Technician

Study

Current Students

Graduation

Studies Abroad

Study Rules and Policies

In the accreditation process

Architecture and Spatial Planning

Master Programs

Civil Law and Property Rights

Computer Science and Engineering

Construction Engineering and Infrastructure

Dentistry

Electrical Energy and Energy Markets

Food Science and Technology

Information Systems

International and European Business Law

Law, Computer Criminology and Forensic

Management, Business and Economy

Mechatronics Management

Media and Communication

Pharmacy

Political Science

Public Policy and Management

New Students

Programs

Support and Advice

PhD Programs

Student Services

Advisory Service

Financial Assistance

UBT

Jeta në Kampus

Misioni & Vizioni

Puna me ne

Arkitekturë

Dizajn i Integruar

Farmaci

Infermieri

Inxhinieri e Energjisë

Inxhinieri e Ndërtimit

Juridik

Media dhe Komunikim

Menaxhim i Mekatronikës

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Politika Publike dhe Menaxhim

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Shkenca Politike

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

Sistemet e Informacionit

Stomatologji

Qeverisja

Qendrat

Qendra e Karrierës

Zyret

Zyra për marketing

Zyra për Marrëdhënie Ndërkombëtare (ZMN)

UBT

Campus Life

Career Center

Architecture and Spatial Planning

Building and Infrastructure Engineering

Computer Science and Engineering

Dentistry

Energy Engineering

Food Science and Biotechnology

Information Systems

Integrated Design

Faculties

Law

Management, Business and Economics

Mechatronics Management

Media and Communication

Nursing

Pharmacy

Political Science

Public Policy and Management

Governance

Offices

International

Erasmus +

International Relations Office (IRO)

Marketing Office

Work with us

Pages remaining: 331

Gjuha :string(5) "en-US"