Laboratori për dizajnimin e sistemeve dhe Laboratori i inovacionit