Përpunimi i të dhënave, statistikat, modelimi dhe simulimi