Specializimet

Kurset e vitit të parë ofrohen në Universitetin e Lubjanës dhe Universitetin e Salzburgut dhe ofrojnë një kompetencë mësimore të bazuar në teori dhe metodologji.

 

Kurset e vitit të dytë në universitetet partnere të Ballkanit Perëndimor u mundësojnë studentëve të bëhen të specializuar në çështjet që lidhen me modernizimin dhe integrimin e vendeve fqinje të BE-së.

 

Diploma e përbashkët lëshohet nga të gjitha universitetet e ndjekura nga një student gjatë programit studimor dyvjeçar (min 2, max. 4 universitete). Të gjitha mësimet dhe teza e nivelit master zhvillohen në gjuhën angleze.

 

PoSIG u drejtohet të gjithë studentëve ndërkombëtarë që kanë përfunduar studimet bashelor në Shkenca Politike apo degë tjera të përafërta.