Studentët

Programi Master në Shkencat Politike [Salburg, ose Varshavë] , zbaton procedura institucionale për regjistrimin e studentëve të tyre. Kërkesat për regjistrim bëhen online, ose drejtpërdrejt në administratën e universitetit.

 

Studentë që bëjnë kërkesë për regjistrim në programet MA duhet të kenë një diploma të nivelit BA në shkencat politike, ekonomi dhe menaxhim, ose programme të tjerë të lidhur me politikën, ekonominë dhe menaxhimin, të njohur nga Ministria e Arësimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Programi Mster në Shkencat Politike nxit mësimdhënien dhe teknikat multi-metodike.

 

Studentët e diplomuar në këtë Program zakonisht nisin karrierën politike, duke punuar me organizatat ndërkombëtare dhe organizmat kombëtare politike dhe duke ofruar këshilla politike dhe konsulencë. Një përqindje e caktuar e të diplomuarve nisin karrierën e tyre duke punuar në sektorin privat jo profitabil, duke qenë të trajnuar të kuptojnë themeluar e ndërlidhjes midis politikës, tregut dhe sektorit jo profitabil.