Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Aplikuesit për Nivelin Master, për të finalizuar regjistrimin aplikacionit te tyre duhet t’i bashkangjitin:

  • Diplomën e studimeve Baçelor (Origjinalin ose të Noterizuar),
  • ID kopje,
  • Ekstraktin e lindjes dhe
  • CV-në.