Struktura e Programit

Programi mësimor zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Programi Master në Shkencat Politike – është një program i integruar dhe i bazuar në standardet ndërkombëtare të mësimdhënies në fushën e shkencave politike, në përputhje me nivelin 7-të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve si dhe kualifikimin e ciklit të dytë të QF-EHEA, me 120 ECTS. Ndërtimi i tillë i Programit është menduar për të siguruar një kuptim të përgjithshëm, të balancuar dhe të gjerë dhe të analizojë politikën, në mënyrë që të pajisë studentët me njohuri transferuese shkencore dhe aftësitë në përputhje me tregun kombëtar dhe ndërkombëtare.

 

VITI 1
SEMESTER 1
Lënda ECTS
Politika e Kosovës 8
Metoda Kërkimore të Përparuara në Shkencë Politike 8
Demokracia: Çështje dhe dhe Debate Bashkëkohore 8
Lëndë zgjedhore:
Gjinia, Pushteti dhe Institucionet 6
Cilësia e Qeverisjes 6
SEMESTER 2
Lënda ECTS
Politikat Globale 8
Politikat Krahasuese të Shtetit të Mirëqenies 8
Sjellje dhe Pjesëmarrje Politike 8
Lëndë zgjedhore:
Politikat e Zhvillimit 6
Parandalim dhe Menaxhim Konflikti 6
VITI 2
SEMESTER 3
Lënda ECTS
Bashkimi Europian në Marrëdhëniet Ndërkombëtare 8
Politika e Jashtme e Shteteve të Bashkuara 8
Internship 8
Lëndë zgjedhore:
Integrimi Europian dhe Gjeopolitikat e Sheteve në Ballkanin Perëndimor 6
Sigurim Kombëtar dhe Ndërkombëtar 6
SEMESTER 4
Lënda ECTS
Tema Diplomes Master 30