Struktura e Programit

Programi Master në Shkencat Politike – Integrimi dhe Qeverisja (PoSIG) është një program i integruar dhe i bazuar në standardet ndërkombëtare të mësimdhënies në fushën e shkencave politike, në përputhje me nivelin 7-të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve si dhe kualifikimin e ciklit të dytë të QF-EHEA, me 120 ECTS.

 

Progarmi ofron module në të gjitha fushat e Shkencave Politike:

  • Politika krahasuese;
  • Integrimi Evropian;
  • Marrëdhëniet ndërkombëtare;
  • Administrata dhe politika publike;
  • Teoria Politike.

 

Përveç UBT-së, partner të programit PoSIG janë edhe 7 universitete tjera:

 

Universiteti i Salzburgut (Austri)

Universiteti i Lubjanës (Slloveni)

Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Europian i Tiranës (Shqipëri)

Universiteti i Sarajevës dhe Shkolla e Sarajevës për Shkenca Sociale (Bosnjë dhe Hercegovinë)

Universiteti Cyril dhe Metodius (Maqedoni)

Kolegji FAMA (Kosovë)