Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Fakulteti i Shkencave Politike ka krijuar dhe një Bord të veçantë të Industrisë, e cila synon që programi Master të jetë përherë në përputhje me rrjedhat e zhvillimeve politike dhe institucionale të Kosovës si edhe me nevojat për kërkime shkencore në këto fusha.

 

Në kuandër të këtyre programeve është treguar kujdes që të ruhet një barazpesha ndërmjet përgatitjes së shkencëtarëve politikë dhe praktikuesve të politikës.

 

Ky Bord shërben edhe për organizimin e veprimtarive publike të Fakultetit të Shkencave Politike si edhe të vizitave studimore nëpër institucionet e rëndësishme politike të vendit siç janë: Kuvendi i Kosovës, Këshilli i Ministrave, Ministria e Punëve të Jashtme, institute të ndryshëm studimore të politikës të Kosovës, etj.