Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Fakulteti i Shkencave Politike ka krijuar dhe një Bord të veçantë të Industrisë, e cila synon që programi Master të jetë përherë në përputhje me rrjedhat e zhvillimeve politike dhe institucionale të Kosovës si edhe me nevojat për kërkime shkencore në këto fusha.

Në kuandër të këtyre programeve është treguar kujdes që të ruhet një barazpesha ndërmjet përgatitjes së shkencëtarëve politikë dhe praktikuesve të politikës.

 

Ky Bord shërben edhe për organizimin e veprimtarive publike të Fakultetit të Shkencave Politike si edhe të vizitave studimore nëpër institucionet e rëndësishme politike të vendit siç janë: Kuvendi i Kosovës, Këshilli i Ministrave, Ministria e Punëve të Jashtme, institute të ndryshëm studimore të politikës të Kosovës, etj.

Në pjesën më të madhe të programeve të diplomave të mësuara në UBT, studentët do të kërkohet të ndërmarrin punë praktike dhe/ose laboratorike.

 

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë, por zakonisht përfshijnë:

Lidhja e teorisë me praktikën;

Zhvillimi i aftësive dhe teknikave praktike;

Mësoni se si të përdorni pajisjet;

Kuptimi i metodës shkencore;

Zhvillimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve;

Menaxhimi dhe analizimi i të dhënave;

Zhvillimi i aftësive profesionale – p.sh. Puna ekipore, paraqitja e gjetjeve, etj.

 

Grupi i shenjuar i këtij programi mund të ketë disa aspekte të veçanta mbi përvojën, megjithatë programi është projektuar për ndarë përvojat më tej. Studentët, gjithashtu, marrin 8 kredi ECTS për praktikat e kombinuara me ligjërata mbi zhvillimin profesional. Institucioni ka marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Jashtme dhe të Diasporës, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencinë për Zhvillimin e Sektorit Privat, Komunën e Ferizajt, Komunën e Lipjanit, Komunën e Vushtrrisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, Grupin për Studime  në fushën Juridike dhe Politike, Transmetues Publik, etj.

 

Duke qenë se UBT ka një numër të madh programesh që mbulojnë teknologjinë, shkencën, shkencat humane dhe artet, me qëllim të plotësimit të nevojave të shoqërisë, ne besojmë se studimi i Shkencave Politike – veçanërisht përmes qasjes dhe perspektivës së propozuar nga ky program – është i një rëndësie kyçe, pasi tema të tilla si organizimi politik, sjellja politike, lufta për pushtet dhe rezultatet e politikave të analizuara nga perspektiva krahasimore dhe historike ndikojnë mbi fusha të tjera shoqërore si edhe më gjerë mbi gjasat për një zhvillim dhe demokratizim të qëndrueshëm.

 

Tashmë është një fakt i patjetërsueshëm se UBT është institucioni lider me thelbin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor me metodat më të avancuara dhe me infrastrukturë moderne.

Programi i Shkencave Politike është dizajnuar  që t’u ofrojë studentëve dije teorike dhe praktike, në mënyrë që kuadrot e dala nga ky institucion të kryejnë me sukses punët në industrinë dhe institucionet të ndryshme. Së fundi, UBT ka hedhur hapa të rëndësishëm dhe duke krijuar lidhje të forta me administratën publike, qeveritë lokale, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe sektorët joqeveritarë. Sidoqoftë, ajo ka hartuar plane zhvillimore strategjike për Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Ferizajt, Komunën e Vushtrrisë dhe Agjencinë Rajonale të Zhvillimit në jug të Kosovës.

Eksperienca praktike ka dhënë një avantazh, por gjithashtu ka siguruar të dhëna edhe për procesin e planifikimit.