Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Programi Master në Shkenca Politike është mbështetur në kërkesat e tregut të punës e cila lidhet me nevojat për rritjen e ekspertëve politik në institucionet e Kosovës.

 

Me metodat profesionale e të nxënit, ekspertët e kësaj fushe e bëjnë edhe më të kapshëm dhe më të lehtë mësimnxënien në programin e Shkencave Politike, gjithnjë duke u përshtatur strategjive mësimore, elementeve didaktike, sociale e psikologjike të mësimdhënies me stilet e të nxënit për të arritur një mësimdhënie akademike cilësore e të frytshme.

 

Përgjatë rrugëtimit akademik studentëve iu mundësohet:

  • Qasje krijuese, mësimdhënie bashkëkohore dhe zhvillim shumë të mirë profesional në fushën e politikës, shtetndërtimit, qeverisjes, menaxhimit dhe administratës publike.
  • Lidhje të të gjitha lëndëve studimore me nevojat e zhvillimeve konkretë të politikës, të institucioneve të Kosovës si edhe lidhje me nevojat për reforma.
  • Përparësi të shumta krahasuese dhe mundësi të gjera për vështrimin analitik të politikave.
  • Krijimin e aftësive dhe të shkathtësive praktike të studentëve.
  • Mundësi të gjera për aftësim e studentëve në punën kërkimore dhe shkencore në shumë fusha të studimeve politike dhe menaxheriale.
  • Siguron një qasje shumëdisiplinare në lëndë të ndryshme mësimore.
  • Mësimdhënës akademikë të mirëpërgatitur dhe me grada shkencore të cilët kanë përvojë në veprimtarinë shkencore dhe politikëbërjen konkrete brenda dhe jashtë vendit.
  • Lidhje të vazhdueshme me institucionet e ndryshëm politikë zyrtarë dhe jozyrtarë të Kosovës si edhe drejtues politikë të rëndësishëm të saj.
  • Mundësi shumë të mira për studentët për t’u punësuar menjëherë pas diplomimit në institucione të ndryshëm të Kosovës, ose në veprimtarinë konkrete politike, qeverisëse, ose menaxhuese.