Qendra për transferimin e teknologjisë, IPR dhe inovacioni