Qendra e inovacionit social INSPIRE

INSPIRE është Qendra e Inovacionit Social në UBT. Kjo Qendër eshte e intergruar ne kuader te qenders se dijes ne UBT, Intstituti RIED. INSPIRE eshte shkurtese INovacione per Probleme Sociale te Inspiruara nga ekosistemi Hulumtues (Ang: for INnovations for Social Problems Inspired by Research Ecosystems)

 

  1. Rreth INSPIRE

INSPIRE eshte themeluar ne Tetor 2017 si Qender per Inovacion Social dhe Ndermarresi e cila synon adresimin e nevojave te pa plotesuara sociale permes inovacioneve te zhvilluara nga aktivitete te inspiruara hulumtuese.

INSPIRE synon që të krijojë vlera të përbashkëta, duke bashkuar njohuritë dhe kapacitetet në krijimin e një procesi për zgjidhjen e problemeve sociale duke e rritur shkallën e inovacionit mes akademisë , industrisë, organizatave shoqërore civile, sektorit të biznesit, dhe komunitetit. INSPIRE aplikon qasje lidere  ne zhvillimin e femijeve, te rinejve, dhe adoleshenteve, duke ofruar edukim ne mendimin kreativ, inovacion social, dhe ndermarresi per student dhe te diplomuar te UBT-se dhe institucioneve te tjera kademike ne Kosove dhe Ballkan.

INSPIRE Social Innovation permbledhe ne nje model te vetem dy qasje ekzistuese te inovacionit social – praktika e bazuar ne njohuri dhe qasjen e bazur ne hulumtim te ofruar permes kurrikules akademike.

Kjo qender promovon qasje transdiciplinare dhe multi kulturore te edukimit me mundesi te te mesuarit ekpserimental global. Ne menyre unike eshte e para dhe e vetmja qender e inovacionit social ne Kosove dhe ne Ballkanin Perendimor.

Mesazhi kryesor i qendres eshte se INovacioni per Probleme Sociale kerkon Ekosisteme Hulumtuese te Frymezuara, dhe keshtu rrjedhe emri I-N-S-P-I-R-E (Ang: for INnovations for Social Problems Inspired by Research Ecosystems).

 

  1. Shërbimet

INSPIRE ofron arsim sipërmarrës, qasje të bazuar në hulumtim ndaj sfidave sociale dhe shërbime të inkubacionit fizik dhe virtual për sipërmarrësit dhe NVM-të për t’i ndihmuar ata të iniciojnë idetë e tyre të biznesit dhe të mbijetojnë e të rriten gjatë periudhës së fillimit, kur ato janë më të rrezikuara.

Edukimi në sipërmarrje – UBT, partneri themelues i INSPIRE, ofron kurse të akredituara në ndërmarrësi dhe inovacion, duke kërkuar të pajisë studentët dhe ndërmarrësit me njohuritë, aftësitë dhe motivimin për të inkurajuar suksesin e sipërmarrjes.

Qasja e bazuar në hulumtime ndaj inovacionit social – INSPIRE ofron qasje të bazuar në hulumtim të siguruar përmes kurrikulës akademike nga UBT. Kjo qasje synon të inkurajojë studentët dhe sipërmarrësit e rinj të inovojnë përmes përqendrimit më të madh në kërkimet afatgjata.

Infrastruktura – INSPIRE ofron një infrastrukturë të plotë të nevojshme për të zhvilluar zgjidhje të reja për nevoja sociale, për të zhvlluar prototipe dhe testime, përshkallëzimin dhe kryerjen e aktiviteteve të biznesit. Infrastruktura përfshin: hapësirë ​për ​zyre, salla takimesh, energji elektrike, telefon, internet dhe laboratorë dhe pajisje që mund të jenë shumë të dobishme, veçanërisht për ndërmarrjet shoqërore të bazuara në teknologji.

Shërbimet e biznesit – INSPIRE siguron qasje në shërbimet administrative dhe të komunikimit, duke përfshirë shërbime të tilla si internet, telekomunikim, fotokopje, pritje, postë, marrja dhe dërgimi i dokumenteve dhe ndihma sekretare. Këto shërbime mbështetëse ndihmojnë klientët të përqëndrohen në biznesin e tyre thelbësor sesa në infrastrukturën mbështetëse.

Për më tepër, ndërmarrjet fillestare sociale nuk kanë nevojë të bëjnë investime fillestare në pajisje të shtrenjta zyre ose personel të zyrës së përparme që mund të sigurohen nga qendra. Inkubatori shpërndan një seri të plotë mjetesh për informacionin përkatës të biznesit për klientët e tyre. Ky informacion përfshin të dhënat e tregut dhe azhurnimet e tregut, ngjarjet e ardhshme tregtare, çështjet rregullatore dhe procedurat administrative, detajet e aksesit në financa, si publike (subvencione dhe fonde qeveritare) ashtu edhe private (investitorë të tillë si Engjëjt e Biznesit), dhe qasje te partnerët e tjerë të mbështetjes së biznesit në zonë.

Rrjetëzimi – INSPIRE lehtëson marrëdhëniet këshilluese midis ekipit fillestar të menaxhimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe një individi me përvojë nga ekipi i menaxhimit të qendrës ose një eksperti të jashtëm nga sektori ose industria përkatëse (mentori). Qendra ofron një platformë të mentorëve vendas dhe ndërkombëtar që do të përfitonin nga sipërmarrësit e rinj shoqërorë përmes stërvitjes, shkëmbimit të ideve, mbështetjeve psikologjike, partneriteteve dhe marrëdhënieve të biznesit.

Financimi – INSPIRE ofron financim të drejtpërdrejtë gjatë fazave të ideimit, prototipit dhe testimit dhe krijimit të ndërmarrjes sociale. Më tej, qendra mbështet ndërmarrjet shoqërore për qasje në burime të ndryshme të financave. Në varësi të fazës së rritjes së ndërmarrjeve shoqërore, qendra mund të lidh përfituesit e saj me skemat e granteve qeveritare, bankat ose kapitalistët e ndërmarrjeve.

 

  1. Audienca e targetuar

Institucionet dhe organizatat që adresojnë sfidat sociale dhe kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë. Institucionet qeveritare dhe joqeveritare përballen me sfida të ndryshme sociale, për të cilat ato nuk kanë aftësi kërkimore dhe zhvillimore për të adresuar; Prandaj, ata drejtohen tek ISIC për të adresuar sfidat e tyre.

Studentë universitar dhe pasuniversitar që synojnë adresimin e sfidave sociale dhe ofrimin e zgjidhjeve për to. Studentët përfaqësojnë gjithashtu një grup gjenerues idesh për të adresuar sfidat e paraqitura nga institucionet dhe organizatat.

Sipërmarrësit e ndritur që kanë identifikuar sfidat sociale dhe / ose kanë filluar ndërmarrje sociale për të adresuar sfidat sociale.

 

  1. INSPIRE Women – Iniciativa për Gratë Sipërmarrëse

Iniciativa INSPIRE Women është projektuar për të pajisur pronaret gra të bizneseve lokale me mjetet e nevojshme për të mbështetur aspiratat e tyre të biznesit, duke minimizuar disa prej sfidave dhe pengesave unike për to si gra. Bëhet fjalë për krijimin e një hapësire pune të sigurt, bashkëpunuese dhe mbështetëse.