BETA

Qendra e Transferimit të Teknologjisë

Qendra e Transferimit të Teknologjisë së UBT-së (QTT) mbështet studentët dhe stafin e UBT-së në mbrojtjen e pronësisë intelektuale të krijuar brenda UBT-së, si dhe në angazhimin e industrisë dhe tregtarizimin e hulumtimeve të gjeneruara brenda UBT-së. Qendra komunikon me Industri dhe Komunitetin e Biznesit për zhvillimin e partneriteteve, të cilat i mundësojnë industrisë të përfitojë nga mësimdhëniet, hulumtimet dhe infrastruktura prestigjoze e UBT-së. Qendra e mbështet dhe i mundëson komunitetit hulumtues të UBT-së konvertimin e hulumtimeve inovatore në prodhime me efekte maksimale socialo-ekonomike.