Qendra e Statistikave dhe e Përpunimit të Dhënave

Qendra e Statistikave dhe e Përpunimit të dhënave 2021-2022 / UBT STATS

Publikuar nga UBT STATS, 10000 , Prishtinë- Republika e Kosovës

UBT STATS , 2021

 

Përdoruesit mund të aplikojë ose përpunojnë këto të dhëna, me kusht që UBT STATS është e njohur si burim origjinal  i të dhënat pas blerjes paraprakisht që specifikohet se aplikacioni dhe / ose analiza është rezultat i përpunimit të pavarur të përdoruesit të të dhënave

dhe që as të dhënat themelore dhe as ndonjë version i ri i përpunuar ose aplikimi i tyre nuk mund të shiten ose ofrohen për shitje në çfarëdo formë qoftë pa leje paraprake nga UBT STATS.

 

Ky plan është në dispozicion në faqen e internetit  http://stats.ubt-uni.net

Tel: +381 38 541 400

Email: [email protected]


UBT STATS

 

UBT STATS është themeluar në qershor 2013 dhe funksionon në kuadër të qendrës së kompetencës për Statistika, Analiza dhe Parashikim. UBT STATS merret me mbledhjen, organizimin dhe publikimin e të dhënave statistikore. Lindi si nevojë e pasjes së një baze të të dhënave statistikore të strukturuara dhe organizuara konsistent me praktikat statistikore ndërkombëtare, lehtësisht të konvertueshme për analiza kuantitative, ekonomike dhe për parashikime, si dhe për modelime të ndryshme, e që do të ndihmoj vendimmarrjen në nivel makroekonomik.

Qëllimi i UBT STATS është të krijojë një bazë të të dhënave statistikore të Kosovës dhe të ofrojë informata statistikore të strukturuara dhe të krahasueshme në kohë për të gjithë të interesuarit. Po ashtu studentët e UBT-së për punimet dhe projektet e tyre do të mund t’i referohen këtyre të të dhënave si burime të referencës, të organizuara në formë të qartë dhe lehtë të kuptueshme.

Frekuencat e të dhënave statistikore janë mujore, tremujore dhe vjetore. Burim i informatave lidhur me UBT STATS janë institucionet publike në Kosovë si: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, etj. UBT STATS do të angazhohet edhe në projektet e caktuara që më pas do të përfshijë edhe ato informata e përpiluara nga bazuar në hulumtimet vetanake të UBT-së

 

Rëndësia strategjike e statistikave

 

Pse është e rëndësishme Statistika?

 

Rëndësia e statistikave mund të kuptohet me frazën që “statistikat janë një pjesë thelbësore e jetës sonë”. Ekonomia, matematika, biologjia, fizika, kimia, meteorologjia, sociologjia, komunikimi dhe madje teknologjia e informacionit përdorin të gjitha statistikat. Për shumë nga këto kategori, përdorimi i statistikave në atë fushë përfshin mbledhjen e të dhënave, analizimin e tyre, daljen me një hipotezë dhe testimin e asaj hipoteze.

Në industri, statiticienët hartojnë dhe analizojnë eksperimente për të përmirësuar sigurinë, besueshmërinë dhe performancën e produkteve të të gjitha llojeve, duke filluar nga stilolapsat , pajisjet shtëpiake deri te automobilat.

Në spitalet , shkolla mjekësore dhe në agjencitë qeveritare, statiticienët studiojnë kontrollin, parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve, lëndimeve dhe anomalive të tjera shëndetësore. Në industrinë farmaceutike, statisticienët hartojnë eksperimente për të matur efikasitetin e barnave në trajtimin e sëmundjeve dhe për të vlerësuar gjasat e efekteve anësore të padëshirueshme.

 

 

Pra ,  statiticienët dhe Statistika në  përgjithësi  luajnë një rol të rëndësishëm në studimet shkencore për të kërkuar njohuri dhe për të përmirësuar jetën

Një shembull i punuar nga UBT Stats në fushën e Mjekësië (Migrena).

 

UBT STATS ka  krijuar një bazë të të dhënave statistikore të Kosovës e cila përbehet nga 15 indikatorë, të cilat janë për momenti të qasshme nga të gjitha palët e interesuar dhe gjithashtu përdorimi i secilave deri më tani ka qenë pa pagesë .

 

Deri më sot UBT STATS ka kryer Statistika të brendshme për institucionin si dhe vazhduesin e indikatorëve ,ku frekuenca e tyre është mujore, tremujore dhe vjetore.

 

Indikatorët në UBT STATS janë:

-Ambienti                                                                    –

-Arsimi

-Biznesi

-Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

-Çmimet

-Energjia dhe Minierat

-Ekonomia

-Klima

-Puna

-Qeveria

-Sektori Financiar

-Shëndetësia

 

Statistika UBT UBT Nacionale UBT Ndërkombëtarë
Statistikat e personelit akademikë dhe Administrative Indikatorët në UBT Stats. (ongoing)  Krijimi i 10-15 indikatorë të shtetëve.
Statistikat e përgjithshme të studentëve (Fakultetin ,gjinia, etj.) Statistikat sekundare. Infografe (p.sh. % e përdoruesve të iphones në krahasim me të tjerat, loja më e luajtur në 2021 , etj)
Statistika e punësimit të studenteve pas diplomimit    
Statistikat e kërkuara nga ASK dhe institucionet tjera    
Statistikat për Akreditim.    
Statistika tjera në lidhje me UBT.