Qendra e Inkubimit dhe e Ndërmarrjeve të vogla (Start-ups)

Që nga viti 2015 në kuadër të UBT është themeluar dhe funksionin Qendra e Ikubimit dhe e ndërmarrjeve të vogla, qëllimi i këtij inkubatori është të ofrojnë burime dhe shërbime për sipërmarrësit, duke përfshirë hapësirën e punës dhe zyrat, ekspertizën teknike, mentorimin e menaxhimit, asistencën në përpilimin e një plani efektiv biznesi, shërbime të përbashkëta administrative, mbështetje teknike, rrjetëzimin e biznesit dhe këshilla për pronësinë intelektuale.

Objektivat për inkubacionin e biznesit janë:

  • Mjedisi më i gjerë i biznesit;
  • Strategjitë e financimit dhe qëndrueshmëria;
  • Pronësia dhe menaxhimi
  • Monitorimi dhe vlerësimi

 

Për më shumë informata vizitoni sajtin e inkubatorit  http://kvi.ubt-uni.net/