Qendra e Modelimit dhe Simulimit

Në një botë të karakterizuar nga kompleksiteti në rritje, Qendër për Modelim dhe Simulim lehtëson vendimmarrjen, duke nxitur një kuptim më të thellë të marrëdhënieve sistematike, duke shqyrtuar skenarët përkatës dhe duke identifikuar zgjidhjet optimale.

Qendra për Modelimit dhe Simulimit në UBT ka për qellim të avancojë teorinë dhe praktikën e modelimit dhe simulimit duke ofruar një fushë të gjerë ekspertize shumë disiplinore duke përfshirë shkencat teknike, matematikën, sistemet e informacionit, social sciences dhe fusha të aplikimit si kujdesi shëndetësor. Qendra për Modelimit dhe Simulimit has capabilities in discrete-event simulation, agent-based simulation, systems dynamics, distributed simulation, continuous simulation, monte carlo simulation and hybrid approaches. Po ashtu mbështetja jonë konsiston në zhvillimin e modeleve specifike (nëse është e mundur, matematikore) të situatës së vendimmarrjes. Këto më pas do shërbejnë ose si një mjedis laboratorik për vlerësimin e zgjidhjeve optimale ose si bazë për optimizmin matematikor.