Specializimet

  1. Kompozim / Këngshkrues

Në këtë profil studimi të këtij programi, studentët do të kenë mundësin që të studiojnë për teknika të ndryshme të kompozimit me fokus në formimin e tyre si kompozitorë të muzikës moderne (jazz, pop, rock, hip-hop, elektronik, folklor, etj.), e poashtu edhe për muzikë të filmit, teatrit, video lojërave dhe video reklamave.

Gjatë studimeve në këtë profil, studentët do të mësojnë për teknikat e kompozimit, instrumentimit, harmonisë, formave muzikore moderne, polifonisë dhe poashtu do të marrin njohuri mbështetëse prej lëndëve tjera nga Kurrikula e MMDPM-së, lëndë të cilat do t’iu shërbejnë mirë në formimin e tyre si Kompozitor/Këngshkrues të ardhshëm.

 

  1. Performancë Vokale

“Performues Vokal” është profil ku studentët do të kenë mundësin që të studiojnë për teknikat e ndryshme të vokalit në muzikën e popullarizuar, pra muzikën moderne. E veçanta e këtij profili është se, këtu do të mësohen improvizimet vokale të ndryshme për të gjitha zhanret në veçanti.

Gjatë studimeve, studentet do te fokusohen ne punën e tyre si vokalistë në live koncerte, studio muzikore, etj.

Studentet e këtij profili do ta kenë mundësinë të studiojnë për teknikat e vokalit, teknikat e frymëmarrjes, diksionin, repertorin, performancën në skenë, stilet e vokalit, improvizim, shkrimin e këngëve dhe poashtu do të marrin njohuri mbështetëse prej lëndëve tjera nga Kurrikula e MMDPM-së, lëndë të cilat do t’iu shërbejnë mirë në formimin e tyre si Vokalist / Këngëtar profesional.

 

  1. Performancë në Instrument

Profili “Performues në Instrument” i ofron studentëve klasë të ndryshme për studimin e instrumenteve muzikore, si: piano, kitarë, bas kitarë dhe perkusione. Pasi që studentët përcaktohen për instrumentin e dëshiruar, ata caktohet në klasën e pedagogut përkatës ku edhe do të studiojnë përgjatë gjitha viteve akademike në vazhdim. Ky profil i jep mundësin studentit që të studioj për teknikat e ndryshme të interpretimit me instrument në zhanre të ndryshme të muzikës moderne, si: pop, rock, jazz, blues, popullore, si dhe për zhanre tjera të ngjashme.

Studentët e këtij profili do të mësojnë për teknika të instrumentit, teknika të ansamblit, teknika të produksionit për performues, improvizimin në instrument, ri-harmonizimit, këngë shkrimin dhe poashtu do të marrin njohuri mbështetëse prej lëndëve tjera nga Kurrikula e MMDPM-së, lëndë të cilat do t’iu shërbejnë mirë në formimin e tyre si Instrumentist profesional.

 

  1. Audio Produksion

Profili “Audio Produksion” në MMDPM ju mundëson studentëve të fitojnë shkathtësi në teknikat e incizimit të tingullit dhe përpunimit digjital të tij. Studentët e këtij profili marrin njohuri dhe aftësohen për të zhvilluar aktivitete të tilla, si: producent muzikor, dizajnues i tingullit, inxhinier i incizimit, miksimit, masterizimit, inxhinier i tingullit për live evente, etj.

Studentet e këtij profili do të studiojnë mbi teknikat e incizimit të zërit, produksionin muzikor, dizajnimin e tingullit për film, televizion, radio, video lojëra, akustikën, elektronikën e audios, teknika të miksimit të audios, sintezën, zërimin live dhe produksionin e tij në studio, masterizimin, produksionin e dizajnin e tingullit në surround dhe poashtu do të marrin njohuri mbështetëse prej lëndëve tjera nga kurrikula e MMDPM-së, lëndë të cilat do t’iu shërbejnë mirë në formimin e tyre si Producent Muzikor profesional.

 

  1. Menaxhment Muzikor

Profili i studimit “Menaxhment Muzikor” në MMDPM, ju jep mundësinë studentëve të interesuar për tu aftësuar mbi aspektet e menaxhimit të talenteve muzikor dhe strukturave të ndryshme në industrinë e muzikës.

Në këtë profil do të mësohet për aspektet menaxheriale të industrisë muzikore, ku dhe do të jepen njohuri për biznesin, marketingun, organizimin, të drejtën e autorit, etj.

Studentët e këtij profili do të mësojnë për: biznes dhe marketing muzikor, strukturën e industrisë muzikore, të drejtat e autorit, menaxhimin muzikor të artistëve, menaxhimin e talenteve, organizimin e live eventeve, menaxhimin e skenës muzikore, publikimin muzikor, marketingun online, shkathtësitë negociuese, menaxhmentin kolektiv, inovacionin dhe menaxhimin strategjik, marketingun dhe teknologjinë muzikore dhe poashtu do të marrin njohuri mbështetëse prej lëndëve tjera nga Kurrikula e MMDPM-së, lëndë të cilat do t’iu shërbejnë mirë në formimin e tyre si Menaxher Muzikor profesional.