Struktura e Programit

Struktura e Programit

 

LëndaSemECTSLigjërues
1Matematikë15
2Gjeometri Deskriptive15
3Vizatim i Lirë15
4Projektimi Arkitektonik 115
5Aplikimi I Kompjuterëve në Arkitekturë 113
6Konstruksione Arkitektonike 115
7Zgjedhore 112
aGjuhë Angleze 112
bSociologji e Punës12
cGjuhë Gjermane12
8Konstruksione Arkitektonike 225
9Mekanika Teknike25
10Gjuhë Angleze 225
11Aplikimi i Kompjuterëve në Arkitekturë 223
12Projektimi Arkitektonik 225
13Materialet në Arkitekturë25
14Zgjedhore 222
aPerspektiva22
bTeknikat e Prezantimit dhe Komunikimit22
cShkrimi Shkencor dhe Teknik 122
153D Modelim33
16Banimi35
17Historia e Artit33
18Instalimet në Ndërtesa35
19Konstruksionet Arkitektonike 335
20Studio Dizajn 135
21Zgjedhore 334
aEkonomia e Ndërtimit34
bBazat e Gjeodezisë dhe Topografisë34
22Historia e Arkitekturës44
23Studio Dizajn 245
24Menaxhimi në Inxhinieri44
25Fizika e Ndërtesave44
26Dizajni I Enterierit45
27Energjia Efiçente44
28Menaxhimi i Projekteve dhe Ndërtimit44
29Teoria e Arkitekturës53
28Bazat e Konstruksioneve të Betont të Arnuar, Çelikut dhe Drurit54
29Gjeomekanikë53
30Specializim5  
30Specializimi 1:  Arkitekturë e Qëndrueshme520
aBazat e Inxhinierisë Seizmike54
bArkitekturë bashkëkohore54
cMenaxhim i Mjedisit54
dKonstruksionet e Para-fabrikuara54
eInstalimet e Qëndrueshme54
31Specializimi 2: Menaxhim Urban520
aDizajn Urban54
bMenaxhimi i Mjedisit54
cPlanifikim Urban54
dPlanifikimi Hapësinor i BE-së54
eRrugët dhe udhëkryqet urbane54
32Specializimi 3: Restaurim Arkitektonik520
aDizajn Sudio (Restaurim)54
bPërkeqësimi dhe Konzervimi i Materialeve të Ndërtesave Historike54
cSistemet Strukturore të Ndërtesave Historike54
cHistoria dhe Teoria e Restaurimit Arkitektonik54
dMetodat e Ndërhyrjes Arkitektonike në Ndërtesa Historike54
33Specializimi 4: Dizajn i Enterierit520
aTeoria e Ngjyrave54
bNdriçimi i Brendshëm54
cDizajn Studio (Enterier)54
dTrendët bashkëkohorë në Dizajn të Enterierit54
eGjuha Vizuele54
34Dizajn Studio 365
35Kreativitet62
36E Drejta e Ndërtimit, Etika dhe Standardet63
37Shkrimi Shkencor dhe Teknik 2 (Metoda të Hulumtimit)65
38Praktikë Profesionale65
39Tema e Diplomës610