Struktura e Programit

Viti I  
Semestri I       Orë/ javë
Nr. O/Z KODI Lënda L U ECTS
1 O 30-MAT-150 Matematika 2 2 3
2 O 30-GEO-151 Gjeometri deskriptive 2 2 5
3 O 30-VIL-152 Vizatim i lirë 1 3 3
4 O 30-PAR-350 Projektimit arkitektural 1 2 2 5
7 O 30-AKA-153 Aplikimi i kompjuterëve në Ark. 1 1 1 3
7 O 30-HAR-256 Historia e artit 2 0 4
7 O 30-KOA-250 Konstruksione arkitektonike 1 2 2 5
 

8

Z 30-GJA-050 Gjuha angleze 1 2 0  

2

Z 30-GJG-053 Gjuhë gjermane 2 0
Z 30-SOP-052 Sociologji e punës 2 0

 

 

Semestri II
Nr. O/Z   Lënda L U ECTS
9 O 30-GJA-051 Gjuha angleze për arkitekt 2 0 3
10 O 30-HAK-357 Historia e arkitekturës 2 0 4
11 O 30-MET-254 Mekanika teknike 2 2 5
12 O 30-PAR-351 Projektimit arkitektural 2 2 2 6
13 O 30-AKA-154 Aplikimi i kompjuterve ne Ark. 2 1 1 3
14 O 30-KOA-251 Konstruksionet arkitektonike 2 2 2 5
15 O 30-GDP-155 Gjeometri deskript. me perspektivë 1 1 2
16 O 30-BPU-416 Bazat e planifikimit urban 2 0 2

 

 

Viti II
Semestri I II
Nr. O/Z   Lënda L U ECTS
17 O 30-KOA-253 Konstruksionet arkitektonike 3 2 2 3
18 O 30-3DM-352 3D Modelimi 1 1 3
19 O 30-MAR-255 Materialet ne arkitekturë 2 2 3
20 O 30-SDU-418 Studio dizajn urban 2 4 6
21 O 30-STD-354 Studio dizajn  1 2 4 6
22 O 30-KRE-362 Kreativitet 1 1 4
 

23

 

O

 

30-TAR-369

 

Trashigimia arkitektonike

 

1

 

1

 

3

 

24

Z 30-BES-304 Bazat e inxhinierisë seizmike 2 0  

2

Z 30-GVI-323 Gjuha vizuele 2 0
Z 30-SHA-160 Shkrim akademik 2 0

 

 

 

 

Semestri IV
Nr. O/Z   Lënda L U ECTS
25 O 30-BAN-353 Banimi 2 4 7
26 O 30-STD-355 Studio dizajn 2 2 4 7
27 O 30-IND-257 Instalimet e ndërtesave 1 1 3
28 O 30-FND-359 Fizika e ndërtesave 2 2 3
29 O 30-EFE-270 Efiçienca e energjisë 2 0 2
30 O 30-SPU-417 Studio planifikimit urban 2 4 6
 

31

Z 30-END-262 Ekonomia e ndërtimit/BIM 1 1  

2

Z 30-BGT-366 Bazat e gjeodezisë dhe topografisë 1 1

 

 

Viti III  
Semestri V
Nr. O/Z   Lënda L U ECTS
32 O 30-TAR-363 Teoria e arkitekturës 2 0 5
33 O 30-STD-356 Studio dizajn 3 2 4 6
34 O 30-SIP-419 Studio e integruar e planifikimit 2 4 6
35 O 30-DEN-358 Dizajn i enterierit 2 4 3
36 O 30-MEP-259 Menaxhimi i projekteve dhe ndërmarr ësi                  2 0 3
 

37

 

O

 

30-BCD-361

Bazat e konstruksioneve të betonit të armuar,

çelikut, drurit                                                           2

 

2

 

5

 

38

Z 30-MEN-258 Menaxhimi inxhinierik 2 0  

2

Z 30-MMJ-306 Menaxhimi i mjedisit 2 0
Z 30-KOP-307 Konstruksionet e parafabrikuara 1 1

 

 

 

Semestri VI  
Nr. O/Z   Lënda L U ECTS
39 O 30-PPU-405 Puna praktike dhe profesionale 1 4 5
40 O 30-LSN-261 Ligjet dhe standardet e ndërtimit 1 1 2
41 O 30-GEO-303 Gjeomekanika 1 1 3
42 O 30-PRU-420 Planifikimi rajonal dhe UE 2 0 5
43 O   Shkrim teknik dhe shkencor (Metodat e 2 0 2
    30-STS-370 hulumtimit)      
44 O   Përpunimi i projektit final 1 3 3
45 O   Diploma     10