Struktura e Programit

Viti 1
Semestri 1
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Matematika 2 2 3
2 O Gjeometri deskriptive 2 2 5
3 O Vizatim i lirë 1 3 3
4 O Projektim arkitektural 1 2 2 5
5 O Aplikimi i kompjuterëve në Ark. 1 1 1 3
6 O Historia e artit 2 0 4
7 O Konstruksione arkitektonike 1 2 2 5
8 Z Gjuha angleze 1 2 0 2
Z Gjuhë gjermane 2 0 2
Z Sociologji e punës 2 0 2
Semestri 2
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Gjuha angleze për arkitektë 2 0 3
2 O Historia e arkitekturës 2 0 4
3 O Mekanika teknike 2 2 5
4 O Projektim arkitektural 2 2 2 6
5 O Aplikimi i kompjuterve ne Ark. 2 1 1 3
6 O Konstruksionet arkitektonike 2 2 2 5
7 O Gjeometri deskript. me perspektivë 1 1 2
8 O Bazat e planifikimit urban 2 0 2
Viti 2
Semestri 3
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Konstruksionet arkitektonike 3 2 2 3
2 O 3D Modelimi 1 1 3
3 O Materialet ne arkitekturë 2 2 3
4 O Studio dizajn urban 2 4 6
5 O Studio dizajn  1 2 4 6
6 O Kreativitet 1 1 4
7 O Trashegimia arkitektonike 1 1 3
8 Z Bazat e inxhinierisë seizmike 2 0 2
Z Gjuha vizuele 2 0 2
Z Shkrim akademik 2 0 2
Semestri 4
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Banimi 2 4 7
2 O Studio dizajn 2 2 4 7
3 O Instalimet e ndërtesave 1 1 3
4 O Fizika e ndërtesave  2 2 3
5 O Efiçienca e energjisë 2 0 2
6 O Studio planifikimit urban 2 4 6
7 Z Ekonomia e ndertimit/BIM 1 1 2
Z Bazat e gjeodezisë dhe topografisë 1 1 2
Viti 3
Semestri 5
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Teoria e arkitekturës 2 0 5
2 O Studio dizajn 3 2 4 6
3 O Studio e integruar e planifikimit 2 4 6
4 O Dizajn i enterierit 2 4 3
5 O Menaxhimi i projektit dhe ndërmarresia 2 0 3
6 O Bazat e konstruksioneve të betonit të armuar, çelikut, drurit 2 2 5
7 Z Menaxhimi inxhinierik 2 0 2
Z Menaxhimi i mjedisit 2 0 2
Z Konstruksionet e parafabrikuara 1 1 2
Semestri 6
  Orë në javë
Nr Lloji Lënda L U ECTS
1 O Puna praktike dhe profesionale 1 4 5
2 O Ligjet dhe standardet e ndërtimit 1 1 2
3 O Gjeomekanika 1 1 3
4 O Planifikimi rajonal dhe ne BE 2 0 5
5 O Shkrim teknik dhe shkencor (Metodat e hulumtimit) 2 0 2
6 O Perpunimi i projektit final 1 3 3
7 O Diploma     10