Struktura e Programit

Struktura e Programit

 

Lënda Sem ECTS Ligjërues
1 Matematikë 1 5
2 Gjeometri Deskriptive 1 5
3 Vizatim i Lirë 1 5
4 Projektimi Arkitektonik 1 1 5
5 Aplikimi I Kompjuterëve në Arkitekturë 1 1 3
6 Konstruksione Arkitektonike 1 1 5
7 Zgjedhore 1 1 2
a Gjuhë Angleze 1 1 2
b Sociologji e Punës 1 2
c Gjuhë Gjermane 1 2
8 Konstruksione Arkitektonike 2 2 5
9 Mekanika Teknike 2 5
10 Gjuhë Angleze 2 2 5
11 Aplikimi i Kompjuterëve në Arkitekturë 2 2 3
12 Projektimi Arkitektonik 2 2 5
13 Materialet në Arkitekturë 2 5
14 Zgjedhore 2 2 2
a Perspektiva 2 2
b Teknikat e Prezantimit dhe Komunikimit 2 2
c Shkrimi Shkencor dhe Teknik 1 2 2
15 3D Modelim 3 3
16 Banimi 3 5
17 Historia e Artit 3 3
18 Instalimet në Ndërtesa 3 5
19 Konstruksionet Arkitektonike 3 3 5
20 Studio Dizajn 1 3 5
21 Zgjedhore 3 3 4
a Ekonomia e Ndërtimit 3 4
b Bazat e Gjeodezisë dhe Topografisë 3 4
22 Historia e Arkitekturës 4 4
23 Studio Dizajn 2 4 5
24 Menaxhimi në Inxhinieri 4 4
25 Fizika e Ndërtesave 4 4
26 Dizajni I Enterierit 4 5
27 Energjia Efiçente 4 4
28 Menaxhimi i Projekteve dhe Ndërtimit 4 4
29 Teoria e Arkitekturës 5 3
28 Bazat e Konstruksioneve të Betont të Arnuar, Çelikut dhe Drurit 5 4
29 Gjeomekanikë 5 3
30 Specializim 5    
30 Specializimi 1:  Arkitekturë e Qëndrueshme 5 20
a Bazat e Inxhinierisë Seizmike 5 4
b Arkitekturë bashkëkohore 5 4
c Menaxhim i Mjedisit 5 4
d Konstruksionet e Para-fabrikuara 5 4
e Instalimet e Qëndrueshme 5 4
31 Specializimi 2: Menaxhim Urban 5 20
a Dizajn Urban 5 4
b Menaxhimi i Mjedisit 5 4
c Planifikim Urban 5 4
d Planifikimi Hapësinor i BE-së 5 4
e Rrugët dhe udhëkryqet urbane 5 4
32 Specializimi 3: Restaurim Arkitektonik 5 20
a Dizajn Sudio (Restaurim) 5 4
b Përkeqësimi dhe Konzervimi i Materialeve të Ndërtesave Historike 5 4
c Sistemet Strukturore të Ndërtesave Historike 5 4
c Historia dhe Teoria e Restaurimit Arkitektonik 5 4
d Metodat e Ndërhyrjes Arkitektonike në Ndërtesa Historike 5 4
33 Specializimi 4: Dizajn i Enterierit 5 20
a Teoria e Ngjyrave 5 4
b Ndriçimi i Brendshëm 5 4
c Dizajn Studio (Enterier) 5 4
d Trendët bashkëkohorë në Dizajn të Enterierit 5 4
e Gjuha Vizuele 5 4
34 Dizajn Studio 3 6 5
35 Kreativitet 6 2
36 E Drejta e Ndërtimit, Etika dhe Standardet 6 3
37 Shkrimi Shkencor dhe Teknik 2 (Metoda të Hulumtimit) 6 5
38 Praktikë Profesionale 6 5
39 Tema e Diplomës 6 10