Qëllimet dhe Objektivat

Programi ka për qëllim të ofrojë njohuri dhe të përgatis ekspertë arkitektonikë për identifikimin dhe analizën e problemeve arkitektonike, hartimin dhe zhvillimin në arkitekturë dhe përmirësimin e aspekteve estetike, si dhe të efikasitetit. Çështjet kyçe arkitektonike, urbanistike, inxhinierike dhe të mirëmbajtjes lidhen me parametra të tjerë të rëndësishëm si vlera shoqërore, estetike dhe ekologjike. Nxënësit që kanë përfunduar programin do të jenë në gjendje të aplikojnë një njohuri të avancuar bazuar në aspektet njerëzore, teknike dhe sociale dhe do të jenë kompetentë për të zgjidhur programet e natyrës inxhinierike arkitektonike, urbanistike dhe civile. Shkathtësitë e tyre të zgjeruara të komunikimit, zgjidhjes së problemeve dhe analizave do t’i përgatisin ata, për të zbatuar një projekt më kompleks në zonë dhe t’iu dhënë atyre një rrugë për kërkime akademike.

Pas përfundimit të studimeve akademike studenti ka njohuri themelore të nevojshme për të kuptuar procesin e dizajnit arkitekturor. Gjithashtu, fitimi i shkathtësive për komunikim dhe shkëmbim të informacionit dhe ideve për çështjet që lidhen me profesionin e arkitekturës. Për zbatimin e njohurive dhe aftësive të fituara për të përdorur dhe respektuar ligjin, standardet dhe normat. Së fundi, profesioni dhe komponenti kryesor i tij ndërdisiplinor është i prirë për ndryshime teknologjike, sociale, ekonomike dhe të jetës. Prandaj, është thelbësore që studenti të jetë i angazhuar për të mësuar gjatë gjithë jetës në arkitekturë. Programi i studimit, ndër të tjera, ka për qëllim të fusë një logjikë të të mësuarit gjatë gjithë jetës. Programi gjithashtu përfshinë kurse nga të cilat studentët duhet të ndërtojnë kompetenca personale dhe produktive, që mund t’i ndihmojnë studentët të transferojnë dhe të kontekstualizojnë kompetencat e tyre në fusha të ndryshme të punës dhe në mjedis.

Arkitekturë