Infrastruktura

 • Studio
 • Laboratori me kompjuterë
 • Laboratori për modelim
 • Laboratori për shtyp/printim
 • Punëtoria e drurit dhe metalit
 • Instituti i Fizikës së Ndërtesave
 • Instituti për Studime Urbane dhe Planifikim Hapësinor (http://cus.ubt-uni.net/)
 • Qendra e Studentëve
 • Qendra e Karrierës
 • Zyra këshillimore
 • Qendra e Transferit të Teknologjisë (CTT)
 • Instituti për Inovacion dhe Zhvillim të Ndërmarrësisë (RIED)
 • UBT Stats
 • UBT Campus Radio
 • UBT Library
 • UBT Knowledge Center