Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Niveli Bachelor

 

Kriteret për regjistrim

Kriteret për regjistrim të studimeve në nivelin Bachelor, pas shpalljes sw konkursit, janë: 

  • Diploma e shkollës së mesme 
  • Certifikata e kalimit të testit të Maturës 

*Përparësi për regjistrim kanë kandidatët me notë mesatare së paku ose më të lartë se 3.5. 

*Kandidatët nga jashtë vendit duhet të kenë ekuivalentimin e diplomave/certifikatave nga MASHTI.

 

Afatet për regjistrim

Konkursi për regjistrim të studimeve në nivelin bachelor hapet zakonisht pas mbarimit të Provimit Shtetëror të Maturës në qershor ose korrik të vitit përkatës.

Ju lutem përcjellni shpalljen publike të konkursit në media dhe web-faqe. Për informata më të hollësishme kontaktoni recepsionin.