Struktura e Programit

Programi përbëhet nga 2 vite me nga 60 kredi secila, të organizuara në 4 semestra, që arrijnë në gjithsej 120 kredi në Sistemin Evropian të Transferimit të Kredive (ECTS), ku një 1 ECTS = 30 orë ngarkesë totale pune. Këto janë vlera standarde referimi, të cilat megjithatë mund të tejkalohen në interes të cilësisë së arsimit ose trajnimit. Raporti i orës së mësimdhënies me kohën shtesë të nevojshme për studim/praktikë individuale është i ndryshueshëm dhe varet nga metodat e mësimdhënies, kërkesat individuale të studimit/praktikës dhe karakteristikat dhe kompleksiteti i zonës.

 

                Në vitin e parë (60 ECTS) të studimeve procesi organizohet në bazë të mësimdhënies formale në klasa të rregullta për dy semestrat (30 ECTS secili). Programi përfshin bazat e katër fushave bazë që korrespondojnë me një numër programesh Bachelor në fushën e Shkencave Shëndetësore. Studentët vetëm tre nga këto fusha, që arrijnë në 15 ECTS. Kjo u mundëson studentëve të shmangun fushën që ata konsiderojnë se korrespondon me Bachelor-in e tyre dhe të marrin tre të tjerat.

 

                Deri në fund të semestrit 2, studentët zgjedhin një fushë me interes madhor (përqendrim) në të cilën ata synojnë të kualifikohen, ku duhet të ndjekin leksione specifike në lidhje me drejtimin e zgjedhur dhe të kryejnë një praktikë (15 ECTS) në lidhje me drejtimin e interesit. Aktivitetet dhe përvoja e praktikës do të ilustrohen me një raport dhe një prezantim/demonstrim të punës së kryer, i cili do të paraqitet para komisionit në fund të semestrit të 3-të dhe do të vlerësohet me notën përfundimtare.

 

                Semestri i 4-t (30 ECTS) i kushtohet tezës, e cila finalizohet me prezantim. Pas përfundimit të programit, studenti fiton gradën shkencore Master në Shëndet dhe Aktivitet Fizik, ku specifikohet edhe drejtimi, në përputhje me programe dhe tituj të ngjashëm në vende të tjera të BE-së. Gjithashtu, në suplementin e diplomës do të jepet një përshkrim i detajuar në lidhje me çështjet e trajtuara gjatë praktikës.