Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Mësimdhënia përfshin leksione, seminare, raste studimore, konsultime, mentorim, punë në terren dhe vlerësimi bazohet në provime specifike, praktika dhe prezantim dhe diskutim përfundimtar të tezës së masterit. Mësimdhënia praktike përfshin orë praktike, demonstruese, raunde mësimore, trajnime praktike profesionale dhe punë në terren. Është e drejtë dhe detyrë e studentëve që të ndjekin të gjitha format e mësimdhënies siç parashikohet nga provizionet e Rregullores për Studimet universitare/universitare.