Studentët

Pranimi i studentëve rregullohet me Rregulloren e Këshillit të Fakultetit për procedurat e Pranimit. Të gjithë aplikantët brenda kuotave të regjistrimit të studentëve që do të thotë që studentët kanë kryer diplomën bachelor, dhe dëshirojnë të aplikojnë për master. Rregullorja e Studimeve Universitare përcakton profilin e programit bachelor që është i dëshirueshëm për t’u regjistruar në këtë program master. Pranimi në studimet master bëhet me vendosjen e një thirrjeje më të plotë që dorëzohet në Kolegjin UBT për të kërkuar përfundimin e regjistrimit bazuar në standardet që do të përcaktohen nga Këshilli i Fakultetit. Duke u bazuar në rezultatet dhe dokumentet e paraqitura, Koordinatorët e Programit përcaktojnë çfarë u nevojitet kandidatëve të drejtpërdrejtë për t’u regjistruar sipas rezultateve të arritura dhe nëse ata i kanë aftësitë psikofizike për Master në Shëndet dhe Aktivitet Fizik