Struktura e Programit

Kurrikula është hartuar në përputhje me parimet e Procesit të Bolonjës, duke vënë theksin në të nxënit me në qendër studentin, lëvizshmërinë dhe punësueshmërinë. Kurrikula përfshin studimin e kornizave ligjore evropiane, si ligji i BE-së dhe konventat përkatëse, për t’u ofruar studentëve një kuptim më të gjerë të kontekstit ligjor evropian. Bazuar në këtë element janë konsultuar të gjitha programet lokale në të drejtën penale, disa programe rajonale master dhe përmbajtja e kurrikulës është modeluar dhe ndërtuar mbi praktikat e mira nga Fakulteti Juridik i Universidad Carlos III de Madrid (Programi Master në të Drejtën Penale dhe Procedurale Penale). ; Shkolla Juridike e Birminghamit (Programi: LLM Ligji Penal dhe Drejtësia Penale); Shkolla Juridike e Kentit-Ligji (Drejtësia Penale) LLM   etj.. (Lendet si e drejta penale krahasuese, E Drejta Penale Ndërkombëtare, Kriminologjia, etj).

Kurrikulla pritet të adresojë fushat në zhvillim në të drejtën penale dhe të ketë një kurrikulë të standardizuar që është relevante në nivel kombëtar dhe megjithatë adreson nevojat rajonale dhe globale. Ajo gjithashtu do të ndihmojë në zhvillimin e programeve të orientuara nga praktika. Programe të tilla do të ndihmojnë në zhvillimin e një ndërfaqeje me industrinë, qeverinë dhe agjencitë joqeveritare për të siguruar punësimin e të diplomuarve në sistemin e drejtësisë penale. Si pjesë e përpjekjeve për të përmirësuar punësueshmërinë e të diplomuarve në drejtësinë penale, kurrikula e programit LLM në të drejtën penale parashikon një qasje të të mësuarit holistik, që përfshin të mësuarit përmes leksioneve, tutorialeve dhe praktikave. Kurrikula e programit LLM në të Drejtën Penale është e strukturuar me kujdes për të paraqitur disiplinat në një sekuencë logjike. Përparimi nga kurset themelore në specializimet bazë, lëndët zgjedhore, aplikimi praktik dhe aktivitetet kërkimore siguron që studentët të ndërtojnë gradualisht njohuritë dhe aftësitë e tyre, duke i përgatitur përfundimisht për praktikë të avancuar juridike dhe kontribute shkencore në fushën e së drejtës penale. Kurrikula e programit LLM në të Drejtën Penale është e strukturuar qëllimisht për të siguruar arritjen sistematike të kompetencave të identifikuara. Nëpërmjet një kombinimi të kurseve teorike, përvojave praktike dhe aktiviteteve kërkimore, studentëve u sigurohet një mjedis mësimor gjithëpërfshirës dhe progresiv, duke i përgatitur ata për kërkesat komplekse të profesionit ligjor në fushën e së drejtës penale.

 

Viti I 
Semesteri I 

 

Ore/ Java 

 

 
Nr.  O/Z  Lënda U ECTS 
E Drejta Penale e Avancuar (O)
O E drejta penale krahasuese (O)
O Kriminologji
O Hulumtimi ligjor
O Viktimologjia
Z Shkenca Forenzike
Z Klinika penale juridike
Z Statistikat gjyqësore
9 Z E Drejta Penale Ndërkombëtare 2 1 4
10 Z Kriminaliteti ekonomik 2 1 4
          30 
Semesteri II 
NR.  O/Z  Lënda L  U  ECTS 
10  O Procedura e avancuar penale 1
11  O Krimi i Organizuar
12  O Penologjia  1
13    Teza e masterit     15 
          30