Studentët

Fakulteti Juridik konsideron përvojnë e sukseshme të studentit indiatorin kryesor të suksesit të veprimtrisë dhe ka qëllim t’i ofrojmë çdo studentti një përvojë të shkëlqyer arsimore, e cila realizon misionin e UBT për të nxitur zhvillimin profesional, intelektual, social, kulturor dhe personal të individit.

 

Programi Master në të Drejtën Penale (LLM) ofrohet për të fituar njohuri në fushën kyçe të së drejtës penale, me fokus në standardet e drejtësisë penale dhe masat kombëtare për zhvillimin e ligjit penal. Studentët fitojnë njohuri të thelluara për të shqyrtuar në mënyrë kritike doktrinën përmbajtësore dhe interpretimin e ligjeve dhe akteve nënligjore të së drejtës penale në Kosovës, procedurës penale, të drejtës penale krahasuese dhe shqyrtimit kritik të vendimeve gjyqësore në lidhje me rastet penale. Studentët pritet të zhvillojnë përgjigje kreative për fusha të veçanta të së drejtës penale si kriminologjia, viktimologjia, penologjia, si dhe masat për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar. Ata arrijnë aftësi të avancuara analitike dhe të zgjidhjes së problemeve në zgjidhjen e çështjeve komplekse që lidhen me procedurën penale.

 

Programi në të Drejtën Penale (LLM) i jep përparësi zhvillimit personal holistik të studentëve, duke përfshirë elementë përtej njohurive juridike. Vlerat etike theksohen përmes lëndëve të dedikuara për përgjegjësinë profesionale dhe konsideratat etike në praktikën ligjore. Rastet studimore dhe diskutimet gërmojnë në dilema komplekse etike, duke kultivuar një ndërgjegjësim të rritur për përgjegjësitë morale. Shkathtësitë e të menduarit kritik përmirësohen përmes skenarëve ligjorë tërheqës dhe sfidues, konkurseve në gjykatë dhe diskutimeve ndërvepruese. Programi inkurajon studentët të analizojnë çështjet ligjore nga këndvështrime të shumta, duke nxitur një qasje të nuancuar dhe analitike për zgjidhjen e problemeve. Kjo qasje e shumëanshme siguron që studentët jo vetëm të shkëlqejnë në ekspertizën e tyre ligjore, por gjithashtu të zhvillohen në individë me mendje etike, me mendim kritik, të gatshëm për kompleksitetin e profesionit ligjor.

 

Programi në të Drejtën Penale (LLM) përpiqet të përgatisë studentët për punësim në agjenci të ndryshme brenda sistemit të drejtësisë penale, të përfshira por jo të kufizuara në karriera brenda:

-Shërbimi Korrektues i Kosovës;

– Sistemi prokurorial i Kosovës;

– Sistemi gjyqësor i Kosovës;

– Zyrat e avokatëve;

– etj.

 

Programi i dedikohet përgatitjes së studentëve për punësim të suksesshëm përmes strategjive të ndryshme.

Së pari, ai ofron përvoja praktike si programe klinike, duke i lejuar studentët të aplikojnë njohuritë teorike në mjediset ligjore të botës reale. Programi gjithashtu mund të lehtësojë mundësitë e rrjetëzimit, duke lidhur studentët me profesionistët ligjorë dhe të diplomuarit për të zgjeruar kontaktet e tyre profesionale. Programi u ofron studentëve mundësi të ndryshme gjatë gjithë vitit akademik për t’u lidhur dhe angazhuar me profesionistë që aktualisht punojnë në këtë fushë. Më poshtë është një listë e mundësive të angazhimit që u ofrohen studentëve tanë:

-Konferenca vjetore shkencore e Fakultetit të Drejtësisë- studentët mund të marrin pjesë në konferencë në kampus për t’u lidhur me profesionistë në të gjitha fushat e Drejtësisë Penale.

– Mundësi praktike;

– Vizitë studimore (Policia, Gjykata, Prokuroria)

– Folës të ftuar.