Qëllimet dhe Objektivat

Reforma e thellë gjyqësore e sistemit e së drejtës në Kosovë ka ndikuar në çdo aspekt të sistemit shoqëror, ekonomik, politik dhe juridik.

Nevoja për qeverisje demokratike, për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe në përputhje me kriteret dhe standardet evropiane, ka ndikuar gjatë hartimit të programit, për t’iu dhënë mundësi studentëve që të zbatojnë dhe interpretojnë në mënyrë të drejtë rregullat e të drejtës penale. Përtej kësaj, një praktikë në semestrin e dytë është padyshim hapi më i mirë për të kontaktuar me praktikën profesionale, duke shkëlqyer me aftësitë dhe njohuritë e marra gjatë gjithë programit.

Programi master në të drejtën penale siguron një përvojë arsimore që përgatit studentët për të kuptuar në nivelin e përparuar, vendosjen, mbështetjen dhe menaxhimin e procesit të ndjekjes penale dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut në këtë proces.

Programi synon:

 • të sigurojë njohuri të avancuara për fushën kryesore të së drejtës penalee, me përqendrim në standardet e drejtësisë penale, masat kombëtare për të luftuar veprat penale dhe risocializimin e kryeresve te veprave penale,
 • të sigurojë aftësi për të analizuar doktrinën thelbësore dhe interpretimin e rregulloreve ligjore të legjislacionit të Kosovës
 • të sigurojë aftësi në identifikimin e fakteve juridike, të cilat duhet të hetohen;
 • të fitojnë aftësi për të interpretuar burimet parësore dhe dytësore të ligjit;
 • të zhvillojë njohuri kritike të procedurës penale dhe vendit te ngjarjes, mjeteve dhe metodologjisë së hetimit;
 • të zhvillojnë njohuri të përparuara për fusha të veçanta të së drejtës penale si kriminalistika, masa parandaluese të krimit të organizuar, shpërndarje të provave dhe fakteve;
 • të fitoj njohuri të thella përpara shkrimit dhe argumentimit gojor të studentëve, relevante për kërkesat e tregut të punës;
 • të krijojë një kuptim sistematik të strukturave institucionale dhe procedurave në përpunimin e veprave penale ose krimeve;
 • të njoh reformat e fundit në legjislacionin penal dhe të përballen me boshllëqe ose barriera në kontekstin e reformës dhe zhvillimit të sistemit gjyqësor në Kosovë;
 • të zhvillojë aftësi analitike dhe zgjidhëse të problemeve që mund të aplikohen në pajisjen e tyre profesionale;
 • të kuptojë më mirë metodat e hulumtimit dhe burimet përkatëse, duke i mundësuar studentit të zhvillojë aktivitete kërkimore shkencore. Kjo gjithashtu do t’i lejojë studentët të përfshihen në kërkime shkencore dhe të publikojnë më tej punime të tilla dhe rekomandime shkencore.