Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Secila lëndë ka një planprogram të detajuar, i cili është më i detajuar se sa një program kursi dhe përshkruan temat që duhet të mbulohen gjatë kursit – objektivat, përmbajtjen e lëndës për çdo javë, organizimin e punës, kërkesat për seminar dhe punën individuale, jep një listë të kërkuar dhe leximi i rekomanduar dhe grupet e pjesëmarrjes dhe rregullat specifike të vlerësimit.

Metodat e studimit të përdorura nga lëndë hyrëse, i kushtojnë rëndësi të vecantë leksioneve, punës individuale ose punës në grup dhe diskutimeve. Puna individuale është shpesh një detyrë e gjerë leximi ose shkrimi. Lëndët bazë, janë kryesisht të orientuara në praktikë dhe zakonisht organizohen si kurse me bazë laboratori që marrin pjesëmarrje aktive në detyra praktike dhe punë ekipore, duke përfshirë si detyra krijuese ashtu edhe për kërkime. Puna individuale është zakonisht hulumtim, analizë, testim ose përfundim i një detyre ose projekti të filluar gjatë kursit.

 

Ligjërata – Metodat e studimit të përdorura nga lëndët hyrëse

Puna individuale është zakonisht hulumtim, analizë, testim ose përfundim i një detyre ose projekti të filluar gjatë lëndës.

Shkathtësi klinike, vizita studimore dhe stimulim , veçanërisht të rëndësishme për procedurën penale dhe hetimin e krimeve. Rastet e jetës së simuluar përdoren në të gjithë për t’u ofruar studentëve përvoja praktike të të mësuarit të krijuara për të dhënë një zgjidhje të çështjes nga këndvështrimi i ndryshëm, argumente që mund të hasen në praktikë.

Studentët mësojnë aftësi interpretuese; pasurimin e aftësive oratorike, dhe gjithashtu aftësitë për të dalluar faktin përkatës dhe për të strukturuar argumentet e tyre.

Planet individuale të mësimit – Studentët krijojnë planet e tyre dhe ata implementojnë këtë plan gjatë gjithë semestrit dhe reflektojnë se si ata kanë qenë në gjendje të menaxhojnë përgjegjësitë midis presioneve të tjera të jetës. Kjo u mundëson studentëve të rregullojnë dhe shqyrtojnë strategjitë e tyre të mësimnxënies;

Të mësuarit në formë elektronike është metodologjia që përdoret në të gjitha lëndët e ofruara nga platforma Moodle dhe që mbështesin ngarkesën individuale të studentëve.

 

Provimet janë mënyra e rregullt e vlerësimit të performancës dhe ato organizohen individualisht për secilin kurs. Në vlerësimin e performancës akademike, institucioni zbaton metodat e mëposhtme: provime me shkrim, provime afatmesme; punime seminare; teste praktike në ushtrimin, interpretimin dhe prezantimin e punimeve individuale me shkrim dhe detyra të tjera, etj. Metodat e vlerësimit për secilën lëndë janë përshkruar veçmas në syllabuset e lendëve.

 

Një nga çështjet me rëndësi të madhe në UBT është ofrimi i mundësive të barabarta për studime cilësore dhe ndihmë për studentët. Shërbimet dhe infrastruktura e institucionit kanë qenë të përqëndruara në studentë dhe plotësimit të nevojave të të nxënit bashkëkohor. Personeli akademik si dhe ai administrativ janë përgjegjës për të ndihmuar me shërbimet dhe udhëzimet për çështjet  administrative, akademike, dhe studentore. Fakulteti ka adoptuar një Qasje të Bazuar në Kompetencat në zhvillimin e kurrikulave. Rezultatet e të nxënit të programit udhëheqin metodat e mësimdhënies, mësimit dhe vlerësimit. Një larmi metodash mësimore të përdorura në të gjitha departamentet ofrojnë mundësi për të mësuar aktiv. Këto përfshijnë studime të rasteve; puna e projekteve, mësimi i bazuar në problem dhe mësimi i simuluar. Siç u përmend, mundësitë për  mësim ndërveprues forcohen përmes të mësuarit të bazuar në projekte, analizës së studimit të rasteve, folësve të vizitave, punës në grup dhe mësimit elektronik. Metodat e studimit dhe kërkesat për përfundimin e kursit gjithmonë do të specifikohen në planprogramin e kursit të disponueshëm për studentët para fillimit të kursit. Secila lëndë ka një planprogram të detajuar, i cili është më i detajuar se sa një program kursi dhe përshkruan temat që duhet të mbulohen gjatë kursit – objektivat, përmbajtjen e lëndës për çdo javë, organizimin e punës, kërkesat për seminar dhe punën individuale, jep një listë të kërkuar dhe leximi i rekomanduar dhe grupet e pjesëmarrjes dhe rregullat specifike të vlerësimit. Metodat e studimit të përdorura nga lëndë hyrëse, i kushtojnë shumë theks leksioneve, punës individuale ose punës ekipore dhe diskutimeve. Puna individuale është shpesh një detyrë e gjerë leximi ose shkrimi. Lëndët thelbësore janë kryesisht të orientuara në praktikë dhe zakonisht janë të organizuara si kurse me bazë laboratorike që marrin pjesëmarrje aktive në detyra praktike dhe punë ekipore, duke përfshirë si detyra krijuese ashtu dhe kërkimore. Puna individuale është zakonisht hulumtim, analizë, testim ose përfundim i një detyre ose projekti të filluar gjatë kursit.