Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Me përfundimin me sukses të këtij programi studentët duhet të jenë në gjendje të:

 1. Të kuptojnë në mënyrë kritike çështjet e së drejtës penale, me fokus në parimet dhe njohuritë konceptuale të të drejtes penale dhe masat kombëtare për këto çështje;
 2. Shqyrtojn në mënyrë kritike doktrinën përmbajtësore dhe interpretimin e ligjeve dhe akteve nënligjore në fushën e së drejtës penal të Kosovës, procedurës penale, të drejtës penale krahasuese, dhe shqyrton në mënyrë kritike vendimet e gjykatave në lidhje me lëndët penale;
 3. Të krahasojnë aspektet juridike të ligjit penal dhe procedurës penale me rregulloret e institucioneve të së drejtës penale si veprat penale, përgjegjësia penale dhe sistemi i sanksioneve penale në rajon, Evropë dhe në sisteme të caktuara të drejtësisë;
 4. Të vlerësojnë dhe interpretojnë burimet parësore dhe dytësore të së drejtës penale;
 5. Të zhvillojnë përgjigje kreative për fusha të veçanta të së drejtës penale si kriminologjia, viktimologjia, penologjia, mjekësia ligjore si dhe masat për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar;
 6. Të arrijnë njohuri të specializuara dhe të avancuara në të drejtën e avancuar penale, të drejtën penale krahasuese, procedurën e avancuar penale, kriminologjinë, viktimologjinë, penologjinë, mjekësinë ligjore, krimin e organizuar dhe kërkimin juridik;
 7. Të krijojnë një kuptim sistematik të strukturave dhe procedurave institucionale në proceset penale gjyqësore;
 8. Të menaxhojnë ekipe në simulimin e proceseve gjyqësore penale, formulimin e kallëzimeve penale, aktakuzave, formulimin e aktgjykimeve si dhe të ofroj analiza kritike të dukurive, tendencave dhe reformave në të drejtën penale dhe të marrë përgjegjësin për të dhënë kontributin në fushën e së drejtës penale;
 9. Aftësi të avancuara analitike dhe problematike në zgjidhjen e çështjeve komplekse që kanë të bëjnë me procedurën penale, mjetet dhe metodologjinë e hetimit parapenal dhe penal të kryerësve të veprave penale;
 10. Të planifikojnë dhe realizojë një projekt kërkimor në fushën e së drejtës penale.

 

Metodat e mësimdhënies dhe të të nxënit të përdorura në programin LLM në të Drejtën Penale janë zgjedhur me kujdes për të qenë të përshtatshme dhe efektive në arritjen e qëllimeve arsimore të programit. Duke kombinuar leksionet tradicionale me sesionet interaktive, përvojat praktike, mundësitë kërkimore dhe një perspektivë ndërkombëtare, programi ofron një përvojë arsimore të plotë dhe gjithëpërfshirëse për studentët që ndjekin studime të avancuara në të drejtën penale. Theksi mbi kërkimin rrit më tej ashpërsinë akademike dhe kontribuon në qëllimet e përgjithshme të programit. Metodat didaktike të mëposhtme përdoren për të arritur rezultatet e të nxënit të programit nëpërmjet aplikimit të tyre në kurse të ndryshme:

 

Ligjëratat-Ligjëratat në shumicën e lëndëve janë kryesisht të orientuara nga praktika që supozojnë pjesëmarrje aktive në detyra praktike dhe punë ekipore.

Ushtrime studimi rasti-Kryhen ushtrime studimore të dukurive të ndryshme në të drejtën penale. Në këtë ushtrim rasti studimor studentët kryejnë analiza të skenarëve dhe krijojnë opsione dhe zgjidhje të ndryshme për probleme të ndryshme juridike nga fusha e së drejtës penale.

Rishikimet kritike – Rishikimet kritike janë koncept didaktik përmes të cilit profesori tenton që studentët të përfshihen në rishikimin kritik të doktrinës përmbajtësore dhe ligjeve dhe akteve nënligjore të ligjit penal të Kosovës. Studentët do të jenë në gjendje të interpretojnë rregulloret dhe t’i shqyrtojnë dhe vlerësojnë ato në mënyrë kritike.

Vlerësime dhe mendime juridike-Studentët gjatë orës së mësimit do të angazhohen në punë në grup ku vlerësojnë burimet parësore dhe dytësore të së drejtës dhe ofrojnë zgjidhje krijuese për përmirësimin e formulimit ligjor apo interpretimit ligjor.

Memo politika-Memorandumi i politikave është një koncept i fortë didaktik përmes të cilit studentëve u kërkohet të japin përgjigje kreative për përmirësimin e ligjit ose praktikës ligjore pasi të kenë vlerësuar burimet e së drejtës.

Aftësitë kërkimore-Studentët marrin pjesë në një projekt kërkimor aktiv të Fakultetit Juridik të UBT-së qoftë si detyrë apo projekt real hulumtues në të cilin është i përfshirë stafi akademik dhe Fakulteti Juridik. Pastaj, nëse projekti kërkimor është i suksesshëm dhe botohet në një revistë të faktorit të ndikimit, studentët e suksesshëm do të shërbejnë si bashkautorë të artikullit të botuar nga kolegët. Kjo rrit aftësitë kërkimore të studentëve dhe rrit bashkëpunimin ndërmjet profesorëve dhe studentëve në fushat inovative kërkimore të fushave ndërdisiplinore të së drejtës penale.

Vizita studimore dhe folës të ftuar – Nëpërmjet vizitave studimore në firma ligjore shumë të specializuara dhe përmes folësve të ftuar nga radhët e anëtarëve të njohur të industrisë.

​Veprimtaria ndërdisiplinore-Aktivitetet ndërdisiplinore përdoren në kurset ku përfshihen aspekte ndërdisiplinore të ligjit penal. Studentët ndahen në grupe, përmes të cilave menaxhojnë ekipe në analizimin kritik të dukurive, trendeve dhe reformave në fusha të ndryshme të së drejtës penale me theks të veçantë në Kosovë. Aktiviteti Ndërdisiplinor bëhet gradualisht në klasë, i cili kulmon me Raportin e Veprimtarisë së Projektit.

Koncepti hulumtues i programit të studimit në vlerësim është se studentët kryesisht kryejnë kërkimet e tyre empirike dhe krahasuese në secilën nga lëndët. Studentët zhvillojnë aftësi kërkimore empirike përmes detyrave eseistike në secilën klasë dhe më vonë ata kryejnë kërkime më të avancuara në tezën e diplomës.

 

Koncepti hulumtues i programit të studimit në vlerësim është se studentët kryesisht kryejnë kërkimet e tyre empirike dhe krahasuese në secilën nga lëndët. Studentët zhvillojnë aftësi kërkimore empirike përmes detyrave eseistike në secilën klasë dhe më vonë ata kryejnë kërkime më të avancuara në tezën e diplomës. Studentët gjithashtu kryejnë në bashkëpunim me bartësit e kurseve edhe kërkime për industrinë në fushat tematike të mëposhtme.

 1. a) E drejta penale e avancuar;
 2. b) Procedura e avancuar penale;
 3. c) E drejta penale krahasuese;
 4. d) Kriminologji;
 5. e) Viktimologjia;
 6. f) Krimi i Organizuar;
 7. g) Ligji Penitenciar;
 8. h) Mjekësia Ligjore;
 9. i) E drejta penale ndërkombëtare.