Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Institucioni ka marrëveshje të vazhdueshme bashkëpunimi të lidhura me institucionet e programit si Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Oda e Avokatëve të Kosovës, Drejtoria e Doganave të Kosovës, Agjensioni i Kosoves per Forenzike, Ministria e Qeverisjes Lokale, dhe Administrimi, Sapienza University i Rome dhe një numër i konsiderueshëm i institucioneve të arsimit të lartë vendor dhe ndërkombëtar.