Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Programi në të Drejtën Penale (LLM) përputhet ngushtë me nevojat e industrisë duke përditësuar rregullisht kurrikulën e tij për të pasqyruar standardet dhe praktikat aktuale ligjore. Ky rreshtim është i dukshëm përmes:

  • Bordet Këshillimore: Përfshirja e profesionistëve ligjorë dhe praktikantëve në bordet këshillimore siguron që programi të qëndrojë në krah të ndryshimeve të industrisë dhe të marrë të dhëna të drejtpërdrejta nga ata që janë të angazhuar aktivisht në këtë fushë.
  • Trajnimi praktik: Përfshirja e komponentëve praktikë si praktikat, simulimet e gjyqit të gjyqit ose klinikat ligjore u ofron studentëve përvojë praktike, duke kapërcyer hendekun midis njohurive teorike dhe aplikimit në botën reale.
  • Ligjërata dhe foles të ftuar: Ftimi i ekspertëve dhe profesionistëve ligjorë për leksione dhe foles të ftuar i ekspozon studentët ndaj çështjeve bashkëkohore, tendencave ligjore në zhvillim dhe njohurive praktike nga praktikuesit me përvojë.
  • Theksi i Kërkimit: Një fokus në përsosmërinë e kërkimit, siç tregohet në deklaratën e misionit, siguron që studentët të jenë të pajisur për të adresuar sfidat ligjore në zhvillim dhe për të kontribuar në mënyrë domethënëse në këtë fushë.

Duke integruar në mënyrë aktive këto elemente, programi jo vetëm që plotëson, por parashikon nevojat e industrisë, duke përgatitur studentët e drejtësisë penale për të lundruar në peizazhin dinamik të praktikës juridike të botës reale.

 

Fakulteti Juridik ka zgjeruar rrjetin e tij bazuar në një reputacion shumë të mirë mes institucioneve publike dhe private në vend. Ky element ka lehtësuar mundësinë e nënshkrimit të Memorandumeve të Mirëkuptimit (MoU) me aktorë të ndryshëm dhe për të marrë mbështetje profesionale për kandidatët tanë në mënyrë që ata të përfitojnë nga praktikat. Edukimi organizohet në bashkëpunim të ngushtë ndërmjet institucionit tonë dhe organizmave të tjerë publikë dhe privatë që operojnë në sistemin ligjor, me qëllim forcimin e lidhjes mes të nxënit të studentëve në teori dhe praktikë. Ka një numër të konsiderueshëm MM me IAL-të, organizatat joqeveritare dhe institucionet publike të lidhura me programin, por më poshtë kemi renditur marrëveshjet më të fundit që janë nënshkruar me institucionet e mëposhtme.

 

Institutioni Shteti Duration of the agreement
Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës Kosove E hapur
Oda e Avokatëve të Kosovës Kosove E hapur
Agjencia e Kosovës për Forenzik Kosove E hapur
Këshilli Gjyqësor i Kosovës Kosove E hapur
Këshilli Prokurorial i Kosovës Kosove E hapur
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës Kosove E hapur
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Kosove E hapur
Studio Ligjore Sejdini dhe Qerkini Kosove E hapur
Komuna e Prizrenit Kosove E hapur
Komuna e Shkodrës Shqiperi E hapur