Stafi

Anëtarët e stafit akademik në këtë program masteri në Fakultetin Juridik janë të angazhuar në mësimdhënie, hulumtim dhe konsultim. Janë të punësuar anëtarë të stafit të kualifikuar, me grada dhe specializime të ndryshme.

Bazuar në lëmit ku stafi ka doktoruar dhe fushave të ndryshme të specializimit të secilit anëtar të stafit, zhvillohen projekte të përbashkëta hulumtimi për stafin akademik në  disa departamente, duke përfshirë edhe studentët në këtë nivel studimi.

Në këtë drejtim, në Fakultetin Juridik janë angazhuar ekspertë të fushës dhe profesorë. Gjithashtu, do të angazhohen gjyqtarët, avokatët dhe profesorë të huaj, të cilët mund të kontribuojnë me mësime tematike për çështjet praktike në fushën e të drejtës tregtare, të procedurës civile së avancuar të procedurës ose marrëdhëniet kontraktuale dhe realizojnë trajtimin praktik të sfidave të sistemit të drejtësisë dhe atimit të ligjit,