Infrastruktura

Fakulteti i Drejtësisë në UBT zhvillon dhe është përgjegjës për procesin mësimor dhe kërkimor bazuar në një infrastrukturë të pajisur mirë me pajisjet dhe mbështetjen e nevojshme në nivel të lartë në përputhje me fushën e shkencave juridike dhe infrastrukturën e nevojshme sipas praktikave më të mira për zhvillimin e lëndëve tejet teorike dhe praktike.

 

Ndërkohë, infrastruktura e krijuar nga Fakulteti i Drejtësisë përfshin Zyrën e Pritjes dhe Informacionit, zyrat e stafit akademik dhe administrativ, Bibliotekën, Zyrën e Teknologjisë së Informacionit, Sallat e zhvillimit të Klinikës Ligjore dhe orët e praktikës, Qendrën e Studentëve, Qendra e Karrierës, Qendra e Transferimit të Teknologjisë pjesë e Institutit për Inovacion dhe Zhvillim të Sipërmarrjes në UBT (RIED), UBT Stats dhe UBT Campus Radio si dhe shërbime të tjera lehtësuese.

 

Gjithashtu, një komponent i rëndësishëm që ndihmon në sigurimin e transparencës akademike në institucion është Sistemi Informativ i Menaxhimit të Shkollës (SMIS), i cili ofron informacion efikas për studentët dhe stafin drejtues. Ata mund të plotësojnë kërkesat e tyre administrative dhe të kryejnë një monitorim të jashtëzakonshëm të të gjitha proceseve akademike në institucion.

 

Literatura e nevojshme për këtë program studimi, që është pjesë e Bibliotekës së UBT-së, përbëhet nga dy hapësira të veçanta: hapësira ku ndodhen librat dhe hapësira e leximit. Ajo ka krijuar një katalog elektronik, i cili u mundëson lexuesve (studentëve dhe stafit akademik) të informohen për të gjitha materialet dhe titujt që ekzistojnë në bibliotekë, duke mundësuar edhe aksesin e tyre në distancë.

 

Biblioteka përfshin në gamën e saj të titujve universitarë, libra në gjuhë të ndryshme ndërkombëtare. Publikimet që përdoren zakonisht si burim janë nga qendra të njohura ndërkombëtare si Universiteti i Teknologjisë në Vjenë, Universiteti i Harvardit, Universiteti i Oslos, Universiteti i Oakland, Universiteti i Nicës. Ekziston gjithashtu një përzgjedhje e gjerë e literaturës së specializuar në fushën e Diplomacisë Ndërkombëtare dhe në këndin e NATO-s dhe Komitetit Ndërkombëtar, e cila fokusohet veçanërisht në situatën e viteve të fundit në Kosovë.

 

Shërbimi i bibliotekës u mundëson studentëve tanë gjithashtu akses të drejtpërdrejtë në libra elektronikë dhe artikuj online që kanë karakter shkencor dhe akademik në fusha të ndryshme.

E-biblioteka: http://search.ebscohost.com/login.aspx

Bione http://www.bioone.org/page/about/organization/mission

Biblioteka e FMN http://www.elibrary.imf.org/

Cambridge Revista http://journals.cambridge.org/action/login

Jstor Library http://www.jstor.org/

 

Qendra e Transferimit të Teknologjisë (CTT) – qëllimi kryesor i kësaj qendre është të sigurojë mbrojtje të pronësisë intelektuale për studentët dhe stafin e UBT-së, por edhe për personat e tjerë që kanë nevojë për ekspertizë. Është një qendër informacioni dhe nëse ndonjë student është i angazhuar në ndonjë formë të zhvillimit të kërkimit, ai mbështetet nga menaxherët e qendrës për të siguruar mbrojtjen e punimeve dhe rezultateve të tyre kërkimore.

 

Qendra e Karrierës, e cila është ngritur dhe organizuar për të ndjekur një karrierë të suksesshme. Rrjedhimisht, përfshin punën profesionale, punën me kohë të pjesshme gjatë pushimeve, prezantimin e sukseseve personale të studentëve, karrierën ndërvepruese gjatë konferencave, simpoziumeve shkencore, prezantimin e arritjeve të studentëve në broshura, gazeta, etj.

 

Ambientet e trajnimit gjatë orëve të klinikës ligjore apo të praktikës synojnë të nxisin përmirësimin e lëndëve klinike në Fakultetin e Drejtësisë. Edukimi klinik synon organizimin e leksioneve dhe simulimeve të fushës penale, civile dhe zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve.

 

Qendra Studentore krijon mundësinë e marrjes së informacionit gjatë orarit të punës nga ora 08:30 deri në 15:30. Kjo qendër bashkëpunon ngushtë me Fakultetet përkatëse, Zyrën e Financës, Administratën për të ofruar mbështetjen e nevojshme në çështjet që kanë të bëjnë me studentët si:

– Paraqitja e aplikimit për regjistrim;-

– Dorëzimi i dokumenteve për plotësimin e dosjes personale;

– Nënshkrimin e kontratës për studimin dhe paraqitjen e kërkesave të ndryshme të parashikuara në kontratën e studimit;

– Dorëzimi dhe marrja e certifikatës për statusin e studentit të rregullt të Kolegjit UBT;

– Informacion mbi orarin e mësimdhënies;

– Informacion për ndryshimin eventual të orarit të mësimit, në orarin e provimeve;

– Paraqitja e kërkesës për marrjen e certifikatës së notës;

– Harmonizimi i numrit të krediteve sipas lëndës dhe shndërrimi i notave në përqindje dhe anasjelltas;

– marrja e një certifikate/transkriptimi të notës;

 

Statistikat e UBT-së – qëllimi i kësaj qendre në kuadër të UBT-së është të krijojë një bazë të dhënash statistikore të Kosovës dhe të ofrojë informacione statistikore të strukturuara dhe të krahasueshme në kohë për stafin akademik dhe studentët. Pra, studentët dhe stafi i Fakultetit Juridik të UBT-së mund t’i referohen këtyre të dhënave si burime referente, të organizuara në një formë të qartë dhe lehtësisht të kuptueshme gjatë punës ose projekteve të tyre kërkimore.

 

UBT Campus Radio (100.7 FM) është një media private. Përkundër faktit, vlen të theksohet se programet i dedikohen kryesisht të rinjve në promovimin e vlerave, informimin në fusha të ndryshme me interes për ta, informimin e tyre për praktikat e menaxhimit, marketingun, shprehjen e mendimeve të studentëve, organizimin e debateve të ndryshme, shpalljen e aktiviteteve, etj. studentë të ndryshëm dhe aktivitete të tjera studentore, njoftim për organizimin e konferencave shkencore të organizuara nga UBT, vizita akademike në institucion etj.