Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Pranimi i studentëve rregullohet me rregulloren e Këshillit të Fakultetit. Të drejtën për t’u regjistruar në program kanë të gjithë aplikantët brenda kuotave të regjistrimit për studentët me kohë të plotë që kanë përfunduar studimet bachelor me 240 ECTS. Konkretisht, rregullorja e Studimeve Universitare përcakton se për regjistrim në studimet LLM kanë të drejtë të regjistrohen në këtë program studimi vetëm studentët me 240 ECTS. Pranimi në studime bëhet në bazë të thirrjes publike duke dorëzuar në Kolegjin UBT aplikimin për t’u regjistruar duke plotësuar praktikën standarde të vendosur nga Këshilli i Fakultetit. Bazuar në rezultatet dhe dokumentet e dorëzuara, Koordinatorët e Programit krijojnë një listë që specifikon se cilët kandidatë kanë pasur të drejtë të regjistrohen në bazë të rezultateve të arritura në arsimin paraprak.

Nota Mesatarja e notave minimale 8.0 gjatë studimeve universitare (75 %);

Njohuri të gjuhës angleze të certifikuar me provimin e gjuhës B1 (25 %);

Provimet e mëposhtme lidhëse duhet të kalojnë nga studentët që nuk janë të diplomuar në drejtësi:

E drejta penale I- 6 ECTS;

E drejta penale II- 5 ECTS;

E drejta e procedurës penale–6 ECTS