Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Ekziston një procedurë e qartë dhe e pranuar zyrtarisht e pranimit në nivelin institucional që programi i studimit respekton kur organizon rekrutimin e studentëve. Sipas kësaj procedure, programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar një program bachelor ekuivalent me të paktën 240 ECTS në çdo institucion të arsimit të lartë të akredituar në Kosovë Ky program kushton 1500€ me mundesi pagese me keste mujore.

Kohezgjatja e programeve master eshte 1 vjet.