Fakultetet

Menaxhimi Akademik i Kolegjit është i përcaktuar në Statutin e UBT. Dekanët e Fakulteteve janë përgjegjës për menaxhimin ditor të procesit të mbarëvatjes së studimeve. Dekanët e Fakulteteve ndihmone prej zëvendës Dekanëve në Cështjet Akademike dhe atyre që kanë të bëjnë më studentët, zëvendës Dekani për Hulumtim, zëvendës Dekani për Menaxhimin e Cilësisë dhe zëvendës Dekani për Marrëdhëniet me Jashtë. Këshillat e Fakultetit janë të përbërë hartuesit e programeve, menaxhmenti i Fakultetit, përfaqësuesit e stafit, përfaqësuesit e studentëve dhe atyre të industrisë. Fakulteti jep llogari dhe është përgjegjës përpara Presidentit të UBT-së mbi cështjet menaxheriale ndërsa përgjegjësia për cështjet akademike i shkon Këshillit Akademik.

 

Fakultetet e UBT-së

 

NrFakultetiProgramet
1Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • BSc Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
 • MSc Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

2Biznes, Menaxhment dhe Ekonomi
 • BSc Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi
 • MSc Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

3Arkitekture dhe Planifikim Hapësinor
 • BSc Arkitekture dhe Planifikim Hapësinor
 • MSc Arkitekture dhe Planifikim Hapësinor

4Fakulteti i Infermierisë
 • BSc Infermieri

5Fakulteti i Farmacisë
 • BSc Farmaci
 • MSc Farmaci

6Fakulteti i Stomatologjisë
 • BSc Stomatologji
 • MSc Stomatologji

7Fakulteti i Sistemeve të Informacionit
 • BSc Sistemet e informacionit
 • MSc Menaxhim i Sistemeve të Informacionit

8Faculteti i Shkencave të Ushqimit dhe Teknologjisë
 • BSc Shkenca Ushqimi dhe Teknologji

 


9Fakulteti i Mekatronikës
 • BSc Mekatronikë dhe Menaxhim
 • MSc Menaxhim i Mekatronikës

10Fakulteti i Energjisë Eficente
 • BSc Inxhinieri Eficiente
 • Energji Eficente Niveli V

11Fakulteti i Dizajnit
 • BFA Dizajn i Integruar

12Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Infrastrukturës
 • BSc Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Infrastrukturës
 • MSc Menaxhimi i Inxhinierisë së Ndërtimit

13Fakulteti i Drejtësisë
 • LLB Drejtësi
 • LLM Ligji Ndërkombëtar dhe Evropian i Biznesit

14Faculteti i Shkencave Politike dhe Administrimit PublikBA Shkenca Politike dhe Administrim Publik

 

MA Shkenca Politike dhe Administrim Publik  (Program i Përbashkët me Salzburg)

 

MA Politika Publike dhe Menaxhim