Të mësuarit përmes projekteve

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

Mësimdhënës i karrierës

Mësimdhënës mentor

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

Trajnimi “Të mësuarit përmes projekteve”, ka për qëllim që të njoftoj kandidatët me parimet bazë në procesin e të mësuarit me projekte, shkathtësi kjo mjaftë e kërkuar në shkollë. Ky trajnim përgatitë kandidatët të arrijnë shkathtësitë e duhura teorike dhe praktike, të cilat mund ti aplikojnë në ambiente  shkolle me nxënësë.

Qendra e Karrierës në UBT tash e sa vite ka arritur me sukses të prezantoj dhe promovoj trajnime të mirë dizajnuara që ndërlidhen me zhvillimin profesional të te rinjve.

Ky program ka kohëzgjatje prej 10 orësh akademike, ku shpërndarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 3 38.5%
Praktikë 4 38.5%
Vetë-studim 1 15.3%
Vlerësim 2 7.7 %
Totali: 10 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje të:

– fitojnë njohuri të konsiderueshme mbi te mësuarit përmes projekteve

– ndihmojnë të rinjtë të cilët ende nuk e kanë idenë e zhvillimit te shkathtësive me projekte;

– ndihmojnë të rinjtë të arrijnë shkathtësitë e nevojshme profesionale

– zgjojnë interesim të theksuar të te rinjtë për të vazhduar me shkollim adekuat;

– motivojnë dhe përmirësojnë vendimmarrjen e të rinjve

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online/