Mësimdhënia e aftësive të shekullit XXI

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

Mësimdhënës fillestar

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve

Ne kohen ne te cilen po jetojme, eshte me se e nevojshme qe nxenesit tane jo vetem t’i mesojme lidhur me lenden perkatese por permes saj t’u ndihmojme ne pervetesimin e shkathtesive te shumta. Keto shkathtesi po cilesohen si shkathtesite e shekullit XXI te cilat e bejne nxenesin te kompletuar dhe te pergatitur ne cdo aspekt. Kjo nenkupton komunikimin dhe nderveprimin e duhur me njerezit, bashkepunimin dhe punen ne grup, te menduarit kritik dhe te analizuarit e situatave nga shume perspektiva, shkathtesite e prezentimit, kreativiteti dhe keshtu me radhe.  Perfitues potencial te ketyre trajnimeve do te ishin te gjithe mesimdhenesit e te gjitha niveleve te edukimit te cilet si agjent te ndryshimit do ta percillnin mesazhin e duhur tek nxenes te te gjitha moshave, niveleve, dhe vendeve.

Ky program ka kohëzgjatje prej 40 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 15 37,5%
Praktikë 15 37,5%
Vetë-studim 8 20%
Vlerësim 2 5%
Totali: 40 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje:

– te demonstrojne njohuri mbi rendesine e aftesimit te nxenesve sipas kerkesave te shekullit XXI

– te reflektojne mbi rolin e mesimdhenesit dhe nxenesit dhe rendesine e vendosjes se nxenesit ne qender te ores mesimore

– te perfshihen ne aktivitete te ndryshme qe direkt zhvillojne te menduarit kritik te vete mesimdhenesve dhe indirekt japin ide se si te veprohet edhe me nxenesit

– te reflektojne dhe zhvillojne strategji te menjehershme se si te aplikohet mesimdhenia e diferencuar ne menyre qe te preken nevojat e te gjithe nxenesve ne perputhshmeri me nivelin e tyre te njohurive

– te demonstrojne metoda dhe mjete te ndryshme te punes si dhe ide te aktiviteteve te cilat e bejne mesimdhenien me kreative

– te shkëmbejnë praktikat më të mira dhe ndajnë përvojat në lidhje me shkrim-leximin mediatik dhe digjital dhe vetedijesimin e nxenesve rreth ketyre koncepteve

– te identifikojne praktikat me te mira te mesimdhenies se aftesive te prezentimit

-te krijojne nje plan mesimor lidhur me lenden e tyre ne te cilin i integrojne te pakten 2 shkathtesi te shekullit XXI

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online