Shkrimi akademik në shkolla

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

 

Mësimdhënës i karrierës

Mësimdhënës mentor

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

 

Trajnimi “Shkrimi Akademik në Shkolla”, ka për qëllim që të njoftoj kandidatët me parimet bazë në procesin e të shkruarit akademik, shkathtësi kjo mjaftë e kërkuar në të gjitha nivelet e shkollimit. Ky trajnim përgatitë kandidatët të arrijnë shkathtësitë e duhura teorike dhe praktike, të cilat mund ti aplikojnë në ambiente mësimorë me qëllim që t`i njoftojnë nxënësit për nevojën e të shkruarit bukur.

Qendra e Karrierës në UBT tash e sa vite ka arritur me sukses të prezantoj dhe promovoj trajnime të mirë dizajnuara që ndërlidhen me zhvillimin e shkathtësive te shkrimit tek të rinjtë

Ky program ka kohëzgjatje prej 15 orësh akademike, ku shpërndarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 4 26.6%
Praktikë 4 26.6%
Vetë-studim 4 26.6%
Vlerësim 3 20 %
Totali: 15 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje të:

– fitojnë njohuri të konsiderueshme mbi nevojën e të shkruarit bukur

– ndihmojnë të rinjtë të përmirësojnë gjuhën dhe të shprehurit në gjuhën shqipe;

– ndihmojnë të rinjtë të arrijnë shkathtësitë e nevojshme në të shkruarit akademik

– zgjojnë interesim të theksuar të te rinjtë për të vazhduar me shkollim adekuat;

– motivojnë dhe përmirësojnë vendimmarrjen e të rinjve.

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online/