Prezantimi professional

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës

Mësimdhënës fillestar

Mësimdhënës i karrierës

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi)

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Shkathtësitë e prezantimit efektiv do të ju mundësojnë që të jepni informatat në mënyrë profesionale, bindëse. Gjithashtu do të jeni në gjendje që të udhëhiqni mbledhjen, diskutimin, prezantimin për ndonjë çështje për të cilën ngarkoheni ta bëni. Një shkathtësi e cila është e rëndësishme për mbikëqyrësin dhe të gjithë ata të cilët dëshirojnë të jenë efektiv, është që të kenë njohuri të mira për procesin e komunikimit dhe mënyrën e prezantimit efektiv

Ky program ka kohëzgjatje prej 8 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 4 50%
Praktikë 3 37.5%
Vetë-studim 0 0
Vlerësim 1 12.5%
Totali: 8 100%

Gjatë trajnimit mësimdhënësit do të mesojne:

  • Përgatiteni për prezantim
  • Strukturoni dhe të planifikoni një prezantim /fjalim
  • Renditni elementet e prezantimit / fjalimit që mund të ndikojnë në efektivitetin e prezantimit.
  • Përdorni teknikat kryesore për një prezantim efektiv/ fjalim

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online