Inteligjenca e shumëfishtë tek fëmijët

Lloji i programit: Program trajnues plotësues

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës

Mësimdhënës fillestar

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve

Pjesëmarrësit të cilët do të mund të marrin pjesë në këtë trajnim janë mësimdhënësit nga Shkolla Fillore  e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Pjesëmarrësit do të përfitojnë nga ky program trajnimi sepse do të fitojnë njohuri të vlefshme për Inteligjencat e shumëfishta të fëmijëve të moshës shkollore dhe do të shkakthtësohen për të identifikuar dhe stimuluar talentet tek nxënësit e tyre.

Ky program ka kohëzgjatje prej 30 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 10 33,3%
Praktikë 10 33,3%
Vetë-studim 8 26.6%
Vlerësim 2 0.6%
Totali: 30 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje të:

 

– kuptojnë më detajisht për llojet e inteligjencave tek fëmijët

– dallojnë talentet e ndryshme tek fëmijët

– njohin inteligjencen si proces

– aftësohen për të identifikuar ndryshimet individuale t[ inteligjencës tek fëmijët

– aftësohen për të nxitur dhe përkrahur talentet e ndryshme tek nxënësit

– kuptojnë rolin e tyre të rëndësishëm në përkrahje të fëmijëve me talente të ndyshme

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online/