Bazat e sigurisë në teknologjinë informative

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës

Mësimdhënës fillestar

Mësimdhënës i karrierës

Mësimdhënës i avancuar

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Mësimdhënësit do të përfitojnë nga ky trajnim sepse do te kuptojne elementet themelore te mjeteve të sigurisë së të dhënave të tilla si mekanizmat e kontrollit të qasjes, mjetet e autentikimit dhe konstruktet kriptografike.

Ky program ka kohëzgjatje prej 40 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 10 30%
Praktikë 20 45%
Vetë-studim 8 20%
Vlerësim 2 5%
Totali: 40 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje të:

  • Përcaktojnë nivelet e mbrojtjes dhe reagimit ndaj incidenteve të sigurisë
  • Hartojnë një sistemi të qëndrueshëm dhe të arsyeshëm të sigurisë së informacionit, me karakteristika të përshtatshme të zbulimit dhe raportimit të ndërhyrjeve
  • Identifikojne aspektrin e aktiviteteve të sigurisë, metodave, metodologjive dhe procedurave
  • Kryejne inspektimin dhe mbrojtjen e pasurive të informacionit
  • Zbulojne dhe reagojne ndaj kërcënimeve ndaj pasurive të informacionit
  • Shqyrtojne procedurat para dhe pas incidentit
  • Sigurojne përgjigje teknike dhe menaxheriale

Prezantojne një pasqyrë të planifikimit të sigurisë së informacionit dhe funksioneve të personelit

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online