Të nxënit bashkëveprues përmes kompjuterit

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

Mësimdhënës fillestar

Mësimdhënës i karrierës

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Ky program ka kohëzgjatje prej 40 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 15 37,5%
Praktikë 15 37,5%
Vetë-studim 8 20%
Vlerësim 2 5%
Totali: 40 100%

 

Rezultatet e programit

Cilat mjedise mësimore janë të nevojshme në shekullin XXI?

Cilat janë shkathtësitë për shekullin XXI?

Çfarë është bashkëpunimi?

Ndërtimi i njohurive

Vetë rregullimi

Zgjedhja e problemeve reale dhe Inovacioni

Përdorimi i TIK për të mbështetur ndërtimin e njohurive

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online/