Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie II

Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie II

Lloji i programit: Program trajnues plotësues

Mësimdhënës mentor

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve

Trajnimi “Integrimi i shkathtësive të buta në mësimdhënie II”, ka për qëllim që të njoftoj kandidatët me parimet bazë ofrimin e shkathtësive të buta sic janë: prezantim, të folur, bashkëbisedim, si dhe shkathtësitë në komunikim. Ky trajnim përgatitë kandidatët të arrijnë shkathtësitë e duhura teorike dhe praktike, të cilat mund ti aplikojnë në ambiente shkolle si dhe ambiente pune

Ky program ka kohëzgjatje prej 10 orësh akademike, ku shpërndarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 3 38.5%
Praktikë 4 38.5%
Vetë-studim 1 15.3%
Vlerësim 2 7.7 %
Totali: 10 100%

 

Pas përfundimit të trajnimit mësimdhënësit do të jenë në gjendje të:

– fitojnë njohuri të konsiderueshme në zhvillimin e karrierës;

– ndihmojnë të rinjtë të arrijnë shkathtësitë e nevojshme profesionale, në prezantim, folur, komunikim dhe bashkëbisedim;

– zgjojnë interesim të theksuar të te rinjtë për të vazhduar me shkollim adekuat;

– motivojnë dhe përmirësojnë vetëbesimin e të rinjve

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online