Menaxhimi i projekteve

Lloji i programit: Program trajnues themelor, Program trajnues plotësues

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

 Mësimdhënës fillestar

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Mësimdhënësit do të përfitojnë nga ky trajnim sepse do te bëjnë analiza lidhur me suksesin e nxënësve si dhe mungesat e tyre në mënyrë që të parashohin trendet e suksesit te nxënësve në të ardhmen dhe te vërtetojnë supozimet e tyre lidhur me ngritjen e kualitetit gjatë procesit te mësimdhënës.

 

Ky program ka kohëzgjatje prej 16 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 8 50%
Praktikë 6 37,5%
Vetë-studim 0 0%
Vlerësim 1 6.25
Totali: 16 100%

 

Rezultatet e programit

Në ditët e sotme të zhvillimit të biznesit, menaxherët e projektit ballafaqohen me menaxhimin e projekteve komplekse me buxhete të kufizuara dhe resurse të pakta. Për t’ju shmangur përsëritjes së punëve, vonesave apo pengesave, menaxherët e projekteve kanë nevojë për mjete të avancuara dhe teknika për të ju përshtatur ndryshimeve të shpeshta në këtë ambient biznesi

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online