Instrumentet bashkëkohore të teknologjisë në edukim

Instrumentet bashkëkohore të teknologjisë në edukim

Lloji i programit: Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës

Mësimdhënës fillestar

Mësimdhënës i karrierës

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

 

Ky program ka kohëzgjatje prej 40 orësh akademike, ku shpërdarja e orëve është si në vijim:

 

Teori 15 37,5%
Praktikë 15 37,5%
Vetë-studim 8 20%
Vlerësim 2 5%
Totali: 40 100%

 

Pjesemarresit do te jene ne gjendje te:

Shfetojnë në mjedise digjitale

Krijojnë dhe menaxhojnë një identitet dixhital

Kuptojnë dhe shpjegojnë 8 parimet elementare të revolucionit të katert teknololgjik Education 4.0

Punojnë me platformat Cloud

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online