Mësimi online

Lloji i programit Program trajnues themelor

Lidhja e programit me llojin e licencës për mësimdhënës (shëno √ në njёrin nga  katrorёt):

Mësimdhënës fillestar

Mësimdhënës i karrierës

 

Grupi i synuar i mësimdhënësve /vijuesve (Të listohen grupet e mesimdhënsve të synuar; arsyet e përzgjedhjes së këtij grupi):

Mësimdhënësit të cilët do të mund të marrin pjesë në trajnim janë mësimdhënësit  nga Shkolla Fillore, Shkolla e Mesme e Ulët, dhe Shkolla e Mesme e Lartë.

Ky program ka kohëzgjatje prej 40 orësh akademike, ku shpërndarja e orëve është si në vijim:

 

 

 

Teori 15 37,5%
Praktikë 15 37,5%
Vetë-studim 8 20%
Vlerësim 2 5%
Totali: 40 100%

 

Permbajtja e trajnimit:

Krijimi i permbajtjes

Njohja dhe kuptimi i platformave softurerike qe ekzistojne

Publikimi i  materialeve

Identifikimi i metodave me te mira per vleresim

Roli i interaktivitetit

Kuptimi i nevojave te studentin qe meson online

Rendesia e perditesimit te platformes

Veglat qe mund ti perdorni per vleresim online

Pune me Prezentime Online

Komunikim elektronik

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime-te-aprovuara-per-mesimdhenes-nga-keshilli-shteteror-per-licencimin-e-mesimdhenesve/apliko-online