Zyra dhe qendra hulumtimi

Qendrat e Hulumtimit

Qendrat e hulumtimit ose ekselencës janë hapësirat organizative, ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por edhe më gjerë në atë ndër-sektorial. Qendra Kërkimore drejtohet nga një Koordinator. Ka dhjetë Qendra si mëposhtë:

 

  1. Sistemet e Informacionit dhe Qendra e Kërkimit të Sigurisë Kibernetike
  2. Qendra Kërkimore e Mekatronikës
  3. Qendra për Kërkime në Ekonomi dhe Shkencat Administrative
  4. Qendra e Kërkimit për Ekonomi dhe Strategji
  5. Qendra Kërkimore e Shkencave Shëndetësore
  6. Qendra e Kërkimit të Inxhinierisë së Energjisë
  7. Qendra Kërkimore për Arkitekturë dhe Inxhinierinë e Ndërtimit
  8. Qendra Kërkimore për Drejtësi
  9. Qendra për Studime Globale dhe Evropiane
  10. Qendra Kërkimore e Shkencave të Mediave dhe Komunikimit

 

Ata kanë për qëllim nxitjen e bashkëpunimit mes fakulteteve dhe atë ndër-disiplinor. Stafi i Qendrës së Kërkimit organizon punëtori dhe koloquia dhe shkëmbime të tjera informale midis fakulteteve. Punëtoritë për përdorimin e teknologjisë, veçanërisht programet e shkrimit, citimeve dhe përdorimit të bazës së të dhënave, përgatitja e abstrakteve dhe strategjive të botimit do të ishin të dobishme. Ajo që mund të jetë edhe më e dobishme do të ishte prezantimet e rregullta në fakultet të punimeve të tyre në vazhdim e sipër.

 

Ndër të tjera, mundësi të tilla duhet të inkurajohen dhe promovohen, përsëri përmes mekanizmit të ofrimit të mundësive të shërbimit në Rishikim. Seksionet disiplinore duhet të mblidhen të paktën një herë në muaj për të lexuar dhe vlerësuar punën e  kolegut, i dorëzohet fakultet përkatës të paktën një javë para prezantimit. Formati i prezantimit mund të jetë joformal, por është thelbësore që të përgatitet dhe shpërndahet një punim zyrtar. Së paku një koleg i fakulteteve duhet të caktohet si komentues i punës në vazhdim dhe t’i sigurojë prezantuesit komentet me shkrim mbi punën e tij ose saj në vazhdim e sipër.

 

Një prej funksioneve të tjera është edhe ai i mbështetjes së projekteve me natyrë disiplinore dhe ndërdisiplinore të fakulteteve-studentëve. Dhënia e studentëve një interes në hulumtim rrit interesin në hulumtimin e këshilltarëve të tyre dhe të fakultetit në përgjithësi. Ata do të inkurajojnë dhe mbështesin propozimet e granteve, duke siguruar një bazë institucionale për aplikime të tilla me ndihmën e stafit. Fakulteti inkurajohet të aplikojë për grante kërkimi nga organet e BE-së, rajonale dhe amerikane, dhe Qendrat e Kërkimit mund të ndihmojnë në përgatitjen e tyre.